TRANSPARÈNCIA

NORMATIVA I RELLEVÀNCIA JURÍDICA

Normativa en vigor

Projectes Normatius

Anualment, les Administracions Públiques faran públic un Pla Normatiu que contindrà les iniciatives legals o reglamentàries que vagen a ser elevades per a la seua aprovació l’any següent.

Els tràmits d’audiència  i informació pública tenen per objecte recaptar l’opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte d’Ordenança o Reglament ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtindre quantes aportacions addicionals puguen realitzar altres persones o entitats.

Pla Acústic Municipal

Els Plans Acústics Municipals tenen per objecte la identificació de les àrees acústiques existents en el municipi en funció de l’ús que sobre les mateixes existisca o estiga previst i de les seues condicions acústiques, així com l’adopció de mesures que permeten la progressiva reducció dels seus nivells sonors per a situar-los per davall dels previstos en la referida llei.

Aprovació inicial modificació Reglament Orgànic Municipal

Es sotmet a INFORMACIÓ PUBLICA I AUDIÈNCIA A INTERESSATS la Modificació del Reglament Orgànic Municipal, aprovat inicialment per l’Ajuntament Ple en sessió de data 28.03.2024,  per termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seua publicació en el BOP d’Alacant.

Aprovació inicial modificació del Reglament d’Organització i Funcionament de la Comissió d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica

Aprovació provisional Ordenança reguladora emissió d’informes tècnics sobre vulnerabilitat social, econòmica i d’exclusió social.

Edicte aprovació inicial Ordenança Reguladora Prestacions Econòmiques d’urgència i desprotecció.

Informació pública aprovació inicial Ordenança reguladora prestacions econòmiques d’urgència i desprotecció.

Reglamente Bústia Interna Municipal

Exposició de l’esborrany del Projecte Normatiu «REGLAMENT PEL QUAL ES CREA I REGULA EL CANAL DE DENÚNCIES INTERNES ANTIFRAU DEL *AJUNTAMENT DE MUTXAMEL» en la pàgina web de l’Ajuntament, durant un termini de 20 dies hàbils, indicant que la presentació de suggeriments i opinions es farà a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en https://sedeelectronica.mutxamel.org/

Projecte de modificació Reglament Orgànic Municipal Mutxamel

L’actual Reglament Orgànic Municipal de Mutxamel que actualment es troba en vigor va ser aprovat en 2011 i per tant és necessari procedir a la seua actualització  i adaptar-ho a la normativa vigent.

La presentació de suggeriments a este projecte podran realitzar-se fins al pròxim 15 de Febrer, a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en https://sedeelectronica.mutxamel.org/

Projecte d’ordenança informes tècnics sobre vulnerabilitat social, vulnerabilitat econòmica i d’exclusió social.

Projecte d’ordenança que regula l’emissió d’informes tècnics sobre vulnerabilitat social, vulnerabilitat econòmica i d’exclusió social.

La presentació de suggeriments a este projecte podran realitzar-se fins al pròxim 8 de Març, a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en https://sedeelectronica.mutxamel.org/

Versió inicial i Estudi ambiental territorial estratègic de la Modificació Puntual Num. 37 NN.SS Rio Park

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Mutxamel de data 25/01/2024 se sotmet al tràmit de participació pública i consultes la MODIFICACIÓ Núm. 37 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE RIO PARK.

45 días hábiles para presentación de sugerencias (ver Acuerdo Pleno 25/01/2024), a través de la sede electrónica del ayuntamiento, ubicada en https://sedeelectronica.mutxamel.org/

En data 12/02/2024 es publiquen en la pàgina web els documents integrants de la Modificació núm. 37 de les Normes Subsidiàries de Mutxamel, “Rio Park”.

L’adreça de correus habilitada per a la formulació d’aportacions és  riopark@mutxamel.org

 

L’accés directe a l’ENQUESTA  de l’Estudi d’Integració Paisatgística és:

https://forms.gle/EXnhBuksaYjH8EuV9

L’accés directe a l’ENQUESTA  de l’Informe d’Impacte de Gènere és:

https://forms.gle/URj6Py6fAkmS8JVA7

 

NOTA:
Responsable del tractament: AJUNTAMENT DE MUTXAMEL DPO: dpo@mutxamel.org Finalitats: Compliment del tràmit de participació pública i consulta per les Administracions Públiques i anàlisis de les dades estadístiques recaptades.  Legitimació: . Destinataris: Esta informació quedarà emmagatzemada en els servidors de [Google/Microsoft]. Pots veure la seua política de privacitat en https://policies.google.com/privacy?hl=es o https://support.microsoft.com/eses/office/seguridad-y-privacidad-en-microsoft-forms-7e57f9ba-4aeb-4b1b-9e21- b75318532cd9 i seran analitzats per l’empresa redactora del projecte. Conservació de les dades: el necessari per al compliment de la finalitat.  Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades; i altres explicats en la informació addicional.

Pla local de residus de Mutxamel

Exposició pública de l’esborrany del pla local de residus

19 de Febrer a 11 de Març presentació de suggeriments, a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en https://sedeelectronica.mutxamel.org/

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Exposició pública del Anunci de consulta pública prèvia de l’esborrany de proposta del Pla de mobilitat urbana sostenible.

28-02-2024 al 15-04-24 presentació de suggeriments, a través de la sede electrònica de l’ajuntament, situada en https://sedeelectronica.mutxamel.org/

Projecte modificació Ordenança sobre Venda no sedentària en el municipi de Mutxamel

Exposició pública del Projecte modificació Ordenança sobre Venda no sedentària en el municipi de Mutxamel.

07-03-2024 al 21-03-24 presentació de suggeriments, a través de la sede electrònica de l’ajuntament, situada en https://sedeelectronica.mutxamel.org/

Projecte d’ordenança municipal de convivència ciutadana i quadre d’infraccions i sancions

Exposició pública de l’esborrany del Projecte d’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i el seu Quadre d’infraccions, en compliment del que s’establix en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini per a presentació de suggeriments del 22 de març de 2024 al 22 d’abril de 2024, a través de seu electrònica de l’ajuntament, situada en https://sedeelectronica.mutxamel.org/

Resolucions administratives i judicials que afecten l'Ajuntament