[

TRANSPARENCIA

PROTECCIÓ DE DADES

Protecció de dades Personals i Garantia dels drets digitals

 • Registre Activitats de Tractament: Document DPO
 • Delegat Protecció de dades:

Delegat Protecció Dades Ajuntament Mutxamel

Av. Carlos Soler num.46 C.P 03110- Mutxamel

           Email: dpo@mutxamel.org

És podran presentar a través de la Sede Electrònica del Ajuntament de Mutxamel o a través del Registre General de Ajuntament amb Cita Previa.

L’Ajuntament de Mutxamel es regix en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació, principalment, pels següents marcs normatius:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seues dades personals i a la lliure circulació d’estes dades (RGPD d’ara en avant).
 • Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD d’ara en avant).
 • Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat(ENS d’ara en avant).
 • Desenvolupaments reglamentaris, instruccions, directives, normes i estàndards vigents a cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació.

Sobre la base de la Disposició addicional primera de LOPDGDD -Mesures de seguretat en l’àmbit del sector públic- este Ajuntament adopta l’Esquema Nacional de Seguretat com a marc normatiu de referència en matèria de mesures de seguretat aplicables en LOPDGDD, addicionalment a la seua pròpia aplicabilitat general sobre els servicis i informacions de l’Ajuntament, tracten o no dades de caràcter personal.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL – Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre

Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

Avinguda Carlos Soler nº46

03110 Mutxamel.

P0309000H

Tfno: 965 95 59 10

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

dpo@mutxamel.org

Pots dirigir-te de qualsevol forma per a comunicar-te amb nosaltres.

Ens reservem el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment. Et recomanem revisar la mateixa, i si t’has registrat i accedixes al teu compte o perfil, se t’informarà de les modificacions.

 

FINALITAT

Contestar a les seues consultes, sol·licituds i gestionar el procediment administratiu.

Pot consultar els Tractaments de Dades realitzades per l’Ajuntament de Mutxamel REGISTRE D’ACTIVITATS DEL TRACTAMENT (Protecció de Dades – Ayuntamiento de Mutxamel)

Legitimació / Bases jurídiques aplicables

Tractarem les seues dades en aplicació de l’articule 6.1.c) i articule 6.1.e) del RGPD, en ser necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament i per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Obligació legal aplicable al responsable del tractament:

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Destinataris

Les seues dades podran ser comunicats a les entitats públiques i/o privades competents, intervinents o necessàries per a la tramitació dels procediments i/o gestió de les activitats municipals, i en els supòsits previstos per la Llei.

Drets

Podrà Vosté exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament i revocació del consentiment, mitjançant instància dirigida a l’Ajuntament per seu electrònica o registre general.

També podrà dirigir esta instància a l’email del DPO dpo@mutxamel.org.

En cas de discrepància quant a la tutela dels drets esmentats les parts poden acudir davant les autoritats de control sense perjuí de les competències territorials atribuïdes per llei www.aepd.es .

Informació sobre el tractament de dades personals
De conformitat amb l’article 12 i següents del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades (d’ara en avant RGPD) i a l’article 11 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara en avant LOPD-GDD), s’informa de la següent activitat de tractament:

Responsable del tractament
Ajuntament de Mutxamel
CIF: P0309000-H

Finalitat del tractament
Enviament i difusió d’informació d’interés per a la ciutadania en relació amb el municipi de Mutxamel i que voluntàriament s’unisquen a este.

Legitimació del tractament
Les bases de legitimació del tractament són les següents:

 • La persona interessada va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics, conforme a l’article 6.1.a del RGPD, per a la recepció d’informació d’interés per missatgeria instantània (WhatsApp).
 • El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, conforme a l’article 6.1.e del RGPD, basat en els preceptes legals
  • Article 20.1.a) i d) de la Constitució Espanyola que regula la llibertat d’expressió i  informació.
  • Llei 34/2002 de servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Procedència i tipus de dades personals tractades
Les dades personals tractats s’arrepleguen en el servici de la persona interessada.

Els tipus de dades tractades són:
Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: número de telèfon.

Destinataris de les dades personals
Les dades personals no seran cedits a tercers, excepte obligació legal. El tractament de les dades personals podrà ser realitzat per un servici extern a l’ajuntament en qualitat d’encarregat de tractament.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils
Les dades no es tractaran per a finalitats diferents a les indicades, ni es tractaran per a realitza decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

Terminis de conservació de les dades personals
Les dades personals s’arrepleguen en el moment que la persona interessada es dona d’alta en el servici i es conservaran mentres la persona interessada no es done de baixa del servici. Una vegada finalitzada la relació, les dades seran bloquejades o suprimides i deixaran de ser objecte de tractament per part de l’Ajuntament de Mutxamel.

Transferències internacionals
El sistema de WhatsApp preveu transferències internacionals de les dades.

Drets de les persones associades
Les persones interessades poden exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, així com la limitació o oposició al tractament.

Per a l’exercici dels seus drets, podrà enviar correu electrònic a l’adreça dpd@mutxamel.org o bé a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de Mutxamel, ben presencial o bé a través de la seu electrònica. Les persones interessades tenen a més el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.