Avís legal

Vos agraïm que ens visiteu. Volem que la vostra experiència en la nostra Web siga tan bona com siga possible.

Per a accedir als nostres serveis, declareu que sou major d’edat i que teniu la capacitat legal suficient per a usar els nostres serveis, d’acord amb la vostra llei nacional.

L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels seus serveis, impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna d’estes Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a certes promocions, així com de les Polítiques de Privacitat i de les Galletes, relacionades amb la normativa vigent en la matèria de Protecció de Dades Personals.

Per favor, vos recomanem que les llegiu amb atenció per a saber quin tipus de dades es recullen a través de la nostra Web, amb quines finalitats i quins drets relacionats amb això vos concernixen.

1.- Informació Legal.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

Avinguda Carlos Soler, 46

03110 Mutxamel

P0309000H

Per a qualsevol dubte o consulta, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del Tel: 965955910, correu electrònic: alcaldia@mutxamel.org

L’accés a la Web suposa l’acceptació expressa de la persona usuària a estes Condicions Generals d’Ús, que podran ser modificades totalment o parcialment o substituïdes per unes altres, pel seu titular i en qualsevol moment sense previ avís. Vos recomanem que hi accediu de tant en tant per a comprovar les vostres possibles modificacions, que es publicaran en el mateix apartat.

2.- Condicions Generals d’Ús.

Les Condicions Generals següents regulen l’ús i accés al portal Web, que té la finalitat d’establir pautes de bon ús i comportament d’esta. L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL posa a la disposició de les persones usuàries informació sobre l’ús, els serveis i els continguts que s’allotgen en la Web. Que a través d’esta tenen accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants oferides a través de la pàgina web són realitzats, proporcionats i actualitzats per proveïdors i terceres empreses. L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL no és, en cap cas, responsable d’estes dades i informacions ni assumeix cap obligació sobre estes.

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei i a estes Condicions Generals d’Ús i, en el seu cas, a les Condicions Particulars que puguen establir-se per a l’accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment  les altres persones usuàries d’esta.

En cas d’incompliment total i/o parcial per les persones usuàries d’estes condicions generals d’Ús, L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL es reserva el dret de denegar-li l’accés a la Web, sense necessitat d’avís previ.

3.- Obligacions Generals de les persones usuàries.

Les persones usuàries, quan accepta estes condicions Generals d’Ús, s’obliga expressament a:

– No realitzar cap acció destinada que perjudique, bloquege, danye, inutilitze, sobrecarregue, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedisca la seua normal utilització.

– Custodiar i mantindre la confidencialitat de les claus d’accés associades com a persona usuària, i és responsable de la utilització d’estes claus d’accés personals i intransferibles per part de tercers.

– No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres persones usuàries com de terceres empreses alienes a L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.

– No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en este Lloc web amb finalitats il·lícites i/o expressament prohibides en estes Condicions Generals d’Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s’establisquen per a determinades aplicacions i/o utilitats i que resulten contraris als drets i interessos de L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL, els seus usuaris i/o tercers.

– No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants de L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.

La persona usuària respondrà dels tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL o qualsevol tercer puga patir a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmés per virtut d’estes “Condicions Generals d’Ús” o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial.

El lloc web, les pàgines que comprén i la informació o elements que hi contenen (on s’inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, dels quals és titular o ho  són tercers que l’autoritzen a utilizar-los), així com els logotips,  les marques, els noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dels quals l’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL és titular o té l’autorització per a la seua utilització i comunicació pública dels seus  titulars legítims.

L’Usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL autoritza l’Usuari per a visualitzar la informació que es conté en este lloc web, així com per a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguen destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de l’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL o dels legítims titulars d’estes.

L’Usuari no està autoritzat per a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en esta Web en qualsevol forma i qualsevol que siga la seua finalitat.

5.- Enllaços.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercers s’han establit únicament com una utilitat per a l’Usuari. L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL no és, en cap cas, responsable d’estes o del seu contingut.

L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL no assumix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’este lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre menció de continguts externs a este lloc. Estos enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre l’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL i les persones o entitats autores i/o gestores d’eixos continguts o dels titulars dels llocs on es troben.

Per a realitzar enllaços amb la pàgina Web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

6.- Responsabilitat.

L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL no garantix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seua voluntat, ni d’aquells que siguen produïts per l’existència de virus informàtics en Internet.

L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(i) Interferències, interrupcions, errors, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de l’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL.

(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;

(iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de l’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

(iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL no és responsable ni en cap cas respondrà, davant d’usuaris i tercers, sobre actes de qualsevol tercer alié a l’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL que comporte o puga suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tota la política de tractament de dades personals la trobareu en la Política de Privacitat, que forma part integrant d’estes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem posat en un document a part: Política de Privacitat.

8.- Legislació.

Este Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la Legislació Espanyola. L’usuari, pel sol fet d’accedir a la pàgina web o obtindre la condició d’usuari registrat atorga, de manera irrevocable, el seu consentiment al fet que els Tribunals competents per defecte puguen conéixer de qualsevol acció judicial derivada d’estes condicions o relacionada amb estes, o amb l’ ús d’este Lloc o la navegació realitzada per este.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no siga de naturalesa essencial per a la seua existència, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de la resta de clàusules no es veurà afectada.