Política de privacitat

La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regixen esta Web.

VERSIÓ I de data: JUNY 2023

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

Avinguda Carlos Soler, 46

03110 Mutxamel.

P0309000H

Tel.: 965956960

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Albadat Consultora, SL

dpo@mutxamel.org

Podeu comunicar-vos amb nosaltres per qualsevol mitjà.

Ens reservem el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment. Vos recomanem que la reviseu, i si vos heu registrat i accediu al vostre compte o perfil, vos informarem de les modificacions.

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

Contestar les vostres consultes, resoldre les sol·licituds i gestionar el procediment administratiu.

Podeu consultar els Tractaments de Dades realitzades per l’Ajuntament de Mutxamel REGISTRE D’ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aporteu dades de tercers , amb caràcter previ, heu d’informar i sol·licitar el consentiment a estes persones, o en cas contrari cal que ens eximiu de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’este requisit.

I dades de menors?

No tractem dades de menors de 14 anys sense consentiment del pare, mare o tutor legal. Per tant, absteniu-vos de facilitar-los si no té eixa edat o, en el seu cas, de facilitar dades de tercers que no tinguen eixa edat. L’Ajuntament de Mutxamel s’eximix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’esta previsió.

Realitzarem comunicacions per mitjans electrònics?

Només es realitzaran per a gestionar la vostra sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens heu facilitat.

Existència de decisions automatitzades?

Esta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no haja intervingut de manera directa una persona.

Ha de regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en la mateixa les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Esta normativa es trobarà a disposició dels ciutadans en la seu electrònica d’esta Entitat.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals concorde a la informació que tractem, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició, segons l’estat de la tecnologia, per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per a l’abonament dels Impostos municipals, així com als encarregats del tractament necessaris per a l’execució de l’acord.

En cas de pagament, si trieu alguna aplicació, web, plataforma, targeta bancària, o algun altre servei en línia, les vostres dades se cediran a eixa plataforma o es tractaran en el seu entorn, sempre amb la màxima seguretat.

Quan li ho ordenem, tindran accés a la nostra web l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la d’allotjament. Estes tindran signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantindre el mateix nivell de privacitat que nosaltres.

CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

Quines dades recopilem a través de la Web?

Podem tractar la vostra IP, quin sistema operatiu o navegador useu, i fins i tot la duració de la vostra visita, de manera anònima.

Si ens faciliteu dades en el formulari de contacte, s’identificarà per a poder contactar amb vosaltres quan siga necessari.

Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

Contestar a les vostres consultes, resoldre sol·licituds o peticions.
Gestionar el servei sol·licitat, contestar la vostra sol·licitud o tramitar la vostra petició.
Informació per mitjans electrònics, que versen sobre la vostra sol·licitud.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

L’acceptació i consentiment de l’interessat: En el casos en què per a realitzar una sol·licitud cal omplir un formulari, quan feu “clic” en el botó d’enviar, manifesteu que heu sigut informats i atorgueu expressament el vostre consentiment al contingut de la clàusula annexada a eixe formulari o a l’acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb el símbol * en les dades obligatòries. Si no faciliteu eixos camps, o no marqueu la casella de selecció d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació. Normalment té la fórmula següent: “□ He llegit i accepte la Política de privacitat.”

CIUTADANIA

Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

Contestar a les vostres consultes, sol·licituds i gestionar el procediment administratiu
Informar d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existisca autorització expressa.
Gestions de control i recobrament tributari.
Gestió de taxes municipals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Tractarem les vostres dades en aplicació de l’article 6.1.c) i article 6.1.e) del RGPD, en ser necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament i per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Obligació legal aplicable al responsable del tractament:

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

PROVEÏDORS

Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

Informació, per mitjans electrònics, que verse sobre la seua sol·licitud.
Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
Facturació.
Realitzar les transaccions que corresponguen.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

CONTACTES XARXES SOCIALS

Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

Contestar les vostres consultes, sol·licituds o peticions.
Gestionar el servei sol·licitat, contestar la vostra sol·licitud o tramitar la vostra petició.
Relacionar-nos amb vosté i crear una comunitat de seguidors.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

L’acceptació d’una relació contractual a l’entorn de la xarxa social que corresponga, i conforme a les seues polítiques de Privacitat:

Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Twitter http://twitter.com/privacy

Youtube https://www.youtube.com/account_privacy

Durant quant de temps mantindrem les vostres dades personals?

Només podem consultar o donar de baixa les vostres dades de forma restringida si teniu un perfil específic. Els tractarem tant de temps com ens ho permeteu seguint-nos, sent amics o donant-li a “m’agrada”, “seguir” o botons similars.

Qualsevol rectificació de les vostres dades o restricció d’informació o de publicacions ha de realitzar-la a través de la configuració del vostre perfil o usuari en la mateixa xarxa social.

DEMANDANTS D’OCUPACIÓ

Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

Organització de processos de selecció per a la contractació d’empleats.
Citar-vos per a entrevistes de treball i avaluar la vostra candidatura.
Si ens heu donat el consentiment, li’l podrem cedir a empreses col·laboradores o afins, amb l’únic objectiu d’ajudar-vos a trobar ocupació.

Durant quant de temps mantindrem les dades personals?

Així mateix, vos comuniquem que transcorregut un any, des de la recepció del vostre curriculum vitae, procedirem a la seua destrucció segura.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal és el vostre consentiment inequívoc, quan ens heu enviat el CV.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

Gestió del Portal de Transparència

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Article 6.1.e) el tractament és necessari per al compliment d’una tasca realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Llei 12/2014, de 26 de desembre, de transparència i d’accés a la informació pública

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Durant quant de temps mantindrem les vostres dades personals?

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació.

Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

Quins Drets teniu?

A saber, si estem tractant les vostres dades o no.
A accedir a les vostres dades personals.
A sol·licitar la rectificació de les vostres dades si són inexactes.
A sol·licitar la supressió de les vostres dades si ja no són necessàries per als fins per als quals van ser recollides o si ens retireu el consentiment atorgat.
A sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en alguns supòsits, i en este cas només les conservarem d’acord amb la normativa vigent.
A sol·licitar les vostres dades, que vos seran facilitades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Si ho preferiu, li les podem enviar al nou responsable que ens designeu. Només és vàlid en determinats casos.
A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creieu que no vos hem atés correctament.
A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual heu consentit, en qualsevol moment.

Si modifiqueu alguna dada, vos agraïm que ens ho comuniqueu per a mantindre-les actualitzades.

A més, vos informem que sempre podeu acudir a l’Autoritat de Control Espanyola de Protecció de Dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es) per a sol·licitar la seua tutela o interposar una reclamació en relació al tractament de dades personals.

Quant tardem a contestar-vos a l’Exercici de Drets?

Depén del dret, però com a màxim en un mes des de la vostra sol·licitud, i dos mesos si el tema és molt complex. Vos notificarem si hi necessitem més temps.

Responsable de Privacitat

En qualsevol moment ens podreu sol·licitar, de manera totalment gratuïta, bé a través del Registre d’entrada o la seu electrònica, l’exercici dels vostres drets, i heu d’incorporar a la vostra sol·licitud fotocopia del DNI/NIE/Passaport, ja que es tracta d’un dret personalíssim.

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

Avinguda Carlos Soler, 46

03110 Mutxamel

P0309000H

Tel. : 965956960

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Albadat Consultora, SL

dpo@mutxamel.org

Podeu consultar els Tractaments de Dades realitzades per l’Ajuntament de Mutxamel REGISTRE D’ACTIVITATS DEL TRACTAMENT