TRANSPARENCIA

CÀRRECS ELECTES I PERSONAL DE LLIURE DESIGNACIÓ

Corporació

Règim de dedicacions

Declaració d'activitats i béns (Extractes BOP fi de mandat i nou mandat)

De conformitat amb el que es disposa en la disposició transitòria única del Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les declaracions d’activitats i de béns dels membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, es publiquen les declaracions d’activitats i de béns adaptades al que es disposa en l’article 1 del citat Decret, que han presentat en la Secretaria.

Personal lliure designació

  • Personal Eventual