Agència de Desenvolupament Local

Comerç i Mercats

Secció de l’ADL, que coordinar i realitzar accions promocionals del comerç, gestió del mercat municipal, mercat ambulant setmanal i mercats ocasionals de venda no sedentària.

MERCAT PERIÒDIC “MERCAT AMBULANT DELS DIMECRES”

El mercat periòdic que se celebra en el municipi de Mutxamel és el Mercat ambulant dels Dimecres. Emplaçat en l’Avinguda Carlos Soler, tram situat entre la *Avd. de València i la C/ Pius XII.

Amb caràcter general el mercat ambulant se celebra els dimecres de cada setmana. Excepte dies festius que s’avança al dimarts de la mateixa setmana.

S’establixen dos horaris diferents per a la venda en funció dels mesos de l’any:

•    D’octubre a abril de 8:00h a 13:30h
•    De maig a setembre de 7:30h a 13:00h

L’horari per al muntatge i desmuntatge dels llocs és a partir de les 6:*00h per al muntatge i col·locació de les parades dels venedors. El desmuntatge es realitza una vegada finalitzat l’horari del mercat, havent d’estar acabat una hora i mitja després de l’horari per a la venda.

No obstant això, per factors meteorològics, el muntatge i el desmuntatge dels llocs podrà realitzar-se després (muntatge) o abans (desmuntatge) de l’horari establit, retardant l’hora d’obertura i avançant la de tancament.

Mes informació en Ordenança sobre venda no sedentària en el Municipi de Mutxamel en el següent enllaç.

PLA MERCAT AMBULANT I DISTRIBUCIÓ POSATS DE VENDA en el següent enllaç.

Sol.licitud venda no sedentaria en mercats ocasionals

S´estableixen els següents mercats ocasionals originades per motius de les festes locals:

 • Mercat de Sant Antini Abat
 • Mercat del Miracle de la LLàgrima
 • Mercat de les Palmes
 • Mercat de les festes de Moros i Cristians
 • Mercat de Tots Sants

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ

Presentació de la sol.licitud, amb la documentació indicada a la instància, en el següent termini.

El termini per a la presentació de sol · licituds per als mercats ocasionals originats per motiu de les festes locals serà el següent:

 • Mercat de Sant Antoni Abad: Del 10 al 30 de novembre de l´any anterior.
 • Mercat del miracle de la llàgrima: Del 10 al 31 de gener.
 • Mercat de les palmes: Del 10 al 31 de març.
 • Mercat de moros i cristians. Del 10 al 31 de juliol.
 • Mercat de Tots Sants: Del 10 al 30 de setembre.
MERCAT OCASIONAL
DATA DEL MERCATOFERTA D´AUTORITZACIONSPRODUCTES
AUTORITZATS
Mercat de Sant Antoni AbatEl Dissabte i diumenge posterior al 17 de gener.15 autoritzacions per a paradetes entre 4 i 8 metresTots excepte fruites, verdures i hortalisses.
Mercat del Miracle de la Llàgrima1 de Març15 autoritzacions per a paradetes entre 4 i 8 metresTots excepte fruites, verdures i hortalisses.
Mercat de les PalmesEl dimecres anterior al Diumenge de Rams15 autoritzacions per a paradetes de 4 metres.
Palma artesanal
Mercat de Moros i CristiansDel 6 al 12 de setembre.30 autoritzacions per a paradetes entre 4 i 8 metresTots excepte fruites, verdures i hortalisses.
Mercat de Tots SantsTres dies abans de l´1 de novembre
6 autoritzacions per a paradetes de 4 metresFlors i plantes

 Procediment de selecció: Si hi ha més sol · licituds que nombre d´autoritzacions / paradetes permesos per a aquest mercat. L´autorització s´atorgarà mitjançant concurrència competitiva d´acord amb l´aplicació del barem establit en l´ordenança i atenent a la documentació presentada i als mèrits acreditats.

Davant la possibilitat d´haver de baremar. Els sol.licitants han de presentar juntament amb la sol · licitud, la documentació acreditativa dels mèrits següents, a fi de la seva valoració en el procediment de selecció:

 • a) Que el sol · licitant tingui la nacionalitat d´un Estat membre de la Unió Europea: 1 punts.
 • b) L´experiència demostrada en l´exercici de la professió que asseguri la correcta prestació de l´activitat comercial, que podrà acreditar-se, entre d´altres maneres, mitjançant certificats emesos per altres ajuntaments on s´hagi exercit la venda o bé mitjançant certificats que acrediti estar donat d´ alta en l´impost d´activitats econòmiques en qualsevol dels epígrafs referents a la venda no sedentària: 3 punts.
 • c) La pertinença del sol · licitant a associacions de comerciants: 1 punt
 • d) Que el sol · licitant presenti un projecte d´instal · lacions desmontables adequades, funcional i estèticament, l´exercici de la venda: 1 punt.
 • e) Acreditació de formació específica mitjançant l´assistència a cursos o jornades relatius al desenvolupament de l´activitat comercial o la defensa i protecció dels drets dels consumidors en els quals hagin participat administracions públiques, universitats, cambres de comerç o altres organismes oficials, o bé estiguin avalats pels mateixos: 1 punt.
 • f) Que el sol · licitant disposi algun distintiu de qualitat en matèria de comerç de venda no sedentària: 1 punt
 • g) L´adopció de compromisos de responsabilitat social i de defensa dels consumidors, com l´adhesió a la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat: 1 punt
 • i) Càrregues familiars: per cada persona a càrrec: 1 punt
 • j) Que el sol · licitant sigui aturat de llarga durada (més de 1 any): 1 punt.

En cas d´empat prevaldrà el criteri d´aturat de llarga durada. Si continua l´empat s´atendrà al criteri d´experiència demostrada. De persistir l´empat, es decidirà per sorteig.

 • Els mèrits s´han d´acreditar mitjançant la presentació dels documents originals o degudament compulsats.
 • Es crearà una llista de suplents, per ordre de puntuació, no inferior al 10% dels llocs a cobrir per tal que, en cas de renúncia o vacants, s´ofereixi als mateixos la possibilitat d´obtenir l´autorització per a la venda .
 • En cas de les persones jurídiques (cooperatives, societats ..) es valoraran els mèrits del titular designat per exercir la venda.

El resultat de la baremació es publicarà al tauler d´anuncis i / oa la seu electrònica de l´Ajuntament.

3. Notificació als interessats que hagin resultat adjudicataris perquè es personin en l´Ajuntament a retirar l´autorització i el document acreditatiu que hauran d´exhibir en el lloc, havent d´aportar una fotografia de carnet de la persona titular i, si escau, de les persones assistents o col · laboradores.

Sol.licitud Venda no Sedentaria en llocs aïllats

1. – La venda no sedentària en llocs aïllats es pot exercir amb ocasió d´esdeveniments populars i altres esdeveniments.
2. – Els venedors que pretenguin exercir la venda no sedentària en llocs aïllats, hauran de presentar una sol · licitud davant l´Ajuntament, amb una antelació mínima d´un mes i mig al dia triat per a la venda, acompanyada, de les dades següents:

 • Ubicació proposat.
 • Dies de celebració per a la venda i horari.
 • Condicions de la paradeta.
 • Productes a oferir.

Sol.licitud venda ambulant

Es considera venda ambulant, la venda no sedentària practicada en ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir la seua mercaderia de forma itinerant, detenint-se en distints llocs successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda.