Agència de Desenvolupament Local

Promoció i Desenvolupament Econòmic

Secció de l’ADL que planifica i gestiona actuacions per a afavorir el desenvolupament socioeconòmic del municipi. Impulsant iniciatives de promoció, creació, modernització i diversificació del teixit empresarial.

Mercat Medieval i XVI Mostra Empreses 2023

Dissabte 11 i diumenge 12 de novembre 2023.

Horari de 10.30 a 14:30h i de 17.00 a 22:00h (diumenge fins a les 21:00h).

Eres empresa, autònom o emprenedor de Mutxamel?

T’esperem en la XVI Mostra d’Empreses de Mutxamel l’11 i 12 de novembre de 2023.

Presenta la teua sol·licitud en l’OMAC del 20 se setembre al 16 d’octubre emplenant els següents documents:

AJUDES PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC

Per Resolució d’Alcaldia de data 29 de setembre de 2023 han sigut aprovades les bases i convocatòria d’“AJUDES PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE LA CRISI ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DE MUTXAMEL EN EL CONTEXT DE LA INVASIÓ D’UCRAÏNA PER PART DE RÚSSIA. ANUALITAT 2023”, com a mesura d’injecció econòmica per a contrarestar els efectes que les Pimes estan patint per la pujada indiscriminada dels preus, els costos d’explotació i els tipus d’interés, de manera que es preserve la seua continuïtat una vegada es normalitze esta situació.

Esta convocatòria d’ajudes compta amb finançament de l’Excma Diputació Provincial d’Alacant, per un import de 298.104,00 euros.

Es donen suport a despeses corrents abonades entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023:

  • QUOTA D’AUTÒNOMS
  • LLOGUER MENSUAL DEL NEGOCI
  • INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A l’ADQUISICIÓ DEL LOCAL DE NEGOCI
  • EL 50% DE LES DESPESES D’ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I CARBURANTS necessaris per al funcionament del negoci.

Qui sol·liciten l’ajuda han de presentar al costat dels models normalitzats de sol·licitud i la documentació sol·licitada en les baseslas factures i acreditació del pagament (no pagaments en efectiu).

Els justificants de despeses que presenten per a la sol·licitud d’esta ajuda NO han d’haver sigut presentats per a l’obtenció i justificació d’altres ajudes públiques.

Poden sol·licitar les ajudes persones físiques o jurídiques, qualsevol que siga la seua forma jurídica, vàlidament constituïdes en el moment de presentació de la sol·licitud, que siguen pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats i que complisquen els requisits següents:

  1. Trobar-se d’alta en l’Impost d’activitats Econòmiques i en el Règim Especial de Treballadors autònoms o Mutualitat corresponent a data de presentació de la sol·licitud.
  2. Tindre el domicili fiscal en la localitat de Mutxamel. (domicili que figure en el certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’AEAT)
  3. Haver tingut despeses corrents de les inclosos com a conceptes subvencionables, abonades en el període comprés entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023.
  4. Que la mitjana de rendiments nets dels mesos per què es vaja a sol·licitar l’ajuda (compresos entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023), siga igual o inferior a la mitjana de rendiments nets obtinguts en els mateixos mesos durant l’anualitat 2021. Este requisit es justificarà mitjançant declaració responsable.

Qui sol·licita han d’estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no haver contret cap deute pendent amb l’Excm. Ajuntament de Mutxamel. Esta condició ha de mantindre’s a data de presentació de la sol·licitud.

L’ajuda que percebran els beneficiaris serà de 2.000,00€ que podrà incrementar-se si quedara un excedent de recursos sense utilitzar, que podrà dedicar este excedent a completar proporcionalment les ajudes fins a aconseguir la quantia de 8.000,00 €, que és la quantitat màxima que podrà aconseguir el beneficiari.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies, que s’inicia a les 9:00h de l’endemà de la publicació de l’extracte de les bases i convocatòria en el BOP, a partir d’eixe moment, disposaran, en la seu electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel dels models de sol·licitud i impresos associats per a sol·licitar l’ajuda.

Qualsevol dubte poden contactar amb l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Mutxamel.

En el dia de hui 4/10/2023 en el BOP núm. 192 ha sigut publicat el  EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ DE DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2023/1812 DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2023 DE L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES PER A la CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE LA CRISI ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DE MUTXAMEL EN EL CONTEXT DE LA INVASIÓ D’UCRAÏNA PER PART DE RÚSSIA. ANUALITAT 2023

El TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS COMENÇA a les 9:00h DEL 5 D’OCTUBRE I FINALITZA EL 20 D’OCTUBRE.

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel, en la pàgina web (https://ayto.mutxamel.org), en la qual es disposarà la informació i documentació de la convocatòria, model normalitzat de sol·licitud, així com les publicacions de les resolucions de les ajudes.