Agència de Desenvolupament Local

Emprenedoria

Secció de l’ADL que brinda suport i formació a l’emprenedor a fi d’impulsar la creació de noves empreses en la localitat.

Gestió del Servei cotreball municipal, “Hubitat espai de treball compartit” el lloc on les persones i els projectes creixen.

Ajudes per a impulsar l’emprenedoria a Mutxamel

Objectiu:

 • Donar suport a les persones emprenedores que van iniciar la seua activitat a partir de l’1 d’octubre de 2022.
 • Impulsar la creació de noves activitats en el municipi de Mutxamel.

Qui pot ser beneficiari/ària?

Persones físiques o jurídiques que exercisquen les seues activitats en el municipi de Mutxamel i  complisquen els requisits següents:

 • Alta en IAE i RETA en el moment de la sol·licitud.
 • Inici de l’activitat des de l’1 d’octubre de 2022.
 • Establiment de desenvolupament d’activitat a Mutxamel o domicili fiscal a Mutxamel.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

Quin gastos són subvencionables?

 • Gastos ocasionats per la posada en marxa i pel funcionament de l’activitat.
 • Gastos de cotització de l’emprenedor/a al RETA.

Quantia de l’ajuda

 • Ajuda màxima de 2.000 €

Termini de sol·licitud

Des del 15  de gener fins al 29 de febrer de 2024

Què presente en la sol·licitud?

 • Memòria normalitzada explicativa de gastos.
 • Factures, justificants de pagament.
 • Resta de documentació indicada en les bases.

Es dona suport a gastos ocasionats des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 31  de desembre de  2023.

Com i on la presente?

De manera telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel.

Ayudas apoyo y emprendimiento 2024