Seguridad Ciudadana

Informació y Tràmits

REQUISIT INDISPENSABLE PER A PODER RETIRAR UN VEHICLE, DEL DEPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES, PRÈVIA ESMENA DELS MOTIUS QUE VAN PROVOCAR EL SEU DEPÒSIT/IMMOBILITZACIÓ

En tots els casos, per a la recollida d’un vehicle, serà requisit indispensable la personació del seu titular, o una autorització per escrit d’este.

L’original de l’autorització degudament firmada, serà presentada en la Policia Local de Mutxamel, situada al carrer Ramón y Cajal, 37

Els adjuntem un model d’autorització.

(Serà requisit imprescindible presentar juntament amb l’autorització, una fotocòpia del D.N.I o similar del titular i original de la persona autoritzada).

SOL·LICITUD DE BAIXA VEHICLE

Per a renunciar a un vehicle que pot emplenar i presentar en la Policia Local de Mutxamel en horari d’oficina (de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, excepte festius) i al qual haurà d’acompanyar:

 1. Documentació del vehicle (fitxa tècnica i permís de circulació) o en defecte d’això denúncia de pèrdua d’esta.
  En el cas que el vehicle tinga tramitada ja la baixa en la Prefectura provincial de trànsit, la documentació del vehicle se substituirà pel document de baixa.
 2. DNI original del propietari.
  En cas de persona autoritzada: Autorització de propietari, fotocòpia del DNI, i DNI de la persona autoritzada.
  Si el titular fora una persona jurídica podrà fer-ho el seu representant legal i haurà de presentar els poders i el seu DNI.

Si el vehicle no estiguera ja en algun dels Depòsits Municipals, i es volguera RENUNCIAR, s’especificarà la direcció exacta del lloc on es troba el vehicle i un número de telèfon on poder comunicar-li si el vehicle no es poguera localitzar.

Una vegada retirat procedirem a sol·licitar la baixa definitiva de la Prefectura provincial de trànsit i es disposarà del certificat de destrucció del vehicle.

Per a qualsevol consulta cridar al número de telèfon 965953500 (Gestió de Vehicles), en horari de 8 a 14 h. de dilluns a divendres, excepte festius.

PETICIÓ D'INFORMACIÓ PER ACCIDENT DE TRÀNSIT

a)  La intervenció de la Policia Local en este accident, no pressuposa la remissió a l’Autoritat Judicial de les actuacions practicades

b)  Interessa que sense demora de part d’este accident a la seua companyia d’assegurances o assessor jurídic.

c)  Pel que respecta a l’obtenció de còpia d’informe policial relacionat amb l’accident, haurà de tindre en compte:

  1. No s’entregarà cap informe d’accident del qual s’haja remés Atestat a Ia Autoritat Judicial, per la qual cosa haurà d’informar-se prèviament abans de formular cap sol·licitud.
  2. Podrà sol·licitar-ho qualsevol de les següents persones:
   • Implicat directament en l’accident, mostrant original i aportant fotocòpia del seu document d’identificació.
   • Advocat o companyia d’assegurances en representació de l’interessat, aportant autorització per escrit de l’implicat i fotocòpia del seu document d’identificació, i fotocòpia del carnet del Lletrat si és el cas.
   • Familiar de l’implicat, aportant autorització per escrit de l’implicat i fotocòpia del seu document d’identificació, i fotocòpia igualment del document del familiar.
  3. Solament seran vàlids com a documents identificatius el DNI. permís de conducció o Passaport de les persones interessades.
  4. Podrà sol·licitar-ho qualsevol de les següents persones:
   • Implicat directament en l’accident, mostrant original i aportant fotocòpia del seu document d’identificació.
   • Advocat o companyia d’assegurances en representació de l’interessat, aportant autorització per escrit de l’implicat i fotocòpia del seu document d’identificació, i fotocòpia del carnet del Lletrat si és el cas.
   • Familiar de l’implicat, aportant autorització per escrit de l’implicat i fotocòpia del seu document d’identificació, i fotocòpia igualment del document del familiar.

d)  Per a retirar el seu vehicle del depòsit municipal, haurà de presentar en la Prefectura de Policia Local:

 • Permís de conducció.
 • Si no és el propietari del vehicle, autorització escrita del mateix i fotocòpia del seu DNI.
 • Si el vehicle va ser retirat per afectació d’alcohol, drogues o negativa al sotmetiment a les proves per a la seua detecció, haurà de sotmetre’s de nou a les proves per a comprovar la desaparició de les causes, o podrà presentar a persona habilitada per a la seua retirada que reunisca els requisits per a la conducció, o bé podrà retirar-lo amb grua.

 

Per a qualsevol consulta o aclariment pot dirigir-se a esta Policia Local per qualsevol d’estos mitjans:

 • Telèfon 965953500 (horari oficines de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00)
 • Fax 965956343
 • E-mail: policialocal@mutxamel.org

Targeta d’Armes de 4a categoria

És el document municipal que possibilita la tinença i ús d’armes de 4a categoria, a les persones, majors de 14 anys, residents en el municipi de Mutxamel.

Qui pot sol·licitar-la?

Veïns i veïnes residents a Mutxamel.

 1. Majors d’edat
 2. Menors d’edat, l’edat de la qual estiga compresa entre 14 i 18 anys, prèvia autorització dels seus tutors o representants legals (només per a la categoria 4.2).

Les targetes d’armes que possibiliten el transport i ús de les armes de 4t categoria, són documents que han d’acompanyar als seus titulars quan les porten. Estes targetes es concedixen amb caràcter permanent (4t.2 cat.) i es renoven (4t.1 cat.), podent ser revocades i retirades pels alcaldes dels municipis on residisca el titular d’esta, prèvia consideració de la conducta i antecedents, d’acord amb el que s’establix en l’article 105 del vigent Reglament d’Armes (RD 137/1993).

Les targetes d’armes poden se de dos tipus:

1. TIPUS A.- (només majors de 18 anys)

 • Este permís és vàlid per a les armes compreses en la categoria 4.1: Carabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició; revòlvers de doble acció, accionades per aire o un altre gas comprimit no assimilades a escopetes, així com armes d’ús lúdic–esportiu el sistema de tret del qual és automàtic. (Reglament d’Armes, RD 137/1993, de 29 de gener, article 3 i Orde INT/2860/2012 de 27 de desembre).
 • Té una validesa de 5 anys havent de ser renovada pel titular al seu venciment.
 • El nombre màxim d’armes amb esta llicència no podrà ser superior a sis.

2. TIPUS B.- (entre 14 i 18 anys, amb autorització tutors o representant legal)

 • Este permís és vàlid per a les armes compreses en la categoria 4.2: Carabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tir, revòlvers d’acció simple, accionades per aire o un altre gas comprimit no assimilades a escopetes, i armes d’ús lúdic–esportiu accionades per molla o ressort. (Reglament d’Armes, RD 137/1993, de 29 de gener, Article 3 i Orde INT/2860/2012 de 27 de desembre).
 • El seu període de validesa és permanent, havent-se de comunicar a l’Ajuntament en cas de pèrdua, destrucció o venda.

Com se sol·licita?

En el registre municipal d’entrada (OMAC), havent d’aportar la següent informació i documents:

 1. Sol·licitud específica, es pot obtindre en la web de l’Ajuntament, en la secció de la Policia Local, o bé en les instal·lacions municipals del registre d’entrada. (OMAC).
 2. Document d’identitat, original i fotocòpia, així com del representant legal en el cas de no haver complit els 18 anys el sol·licitant.
 3. Factura, original i fotocòpia, de l’arma. En la factura haurà d’especificar-se el tipus o categoria de l’arma (grup 1 o 2 de la categoria 4a) la marca, model, calibre i número de sèrie, havent d’estar encunyat en l’arma. En els casos que no es posseïsca factura s’haurà d’aportar declaració de propietat de l’arma en la qual es detallarà el tipus, marca, model, calibre i número de sèrie, havent d’estar este igualment encunyat en l’arma. El formulari per a la declaració es pot obtindre en la web de l’Ajuntament, en la secció de la Policia Local, o bé en les instal·lacions municipals del registre d’entrada. (OMAC)
 4. Si l’arma a documentar s’adquirix d’un particular, haurà d’aportar-se també la targeta corresponent a esta arma (especificarà totes les característiques de l’arma) i el document de transmissió d’esta.
 5. Impresos oficials targetes d’armes (tríptic groc i díptic blanc); que proporciona el venedor; sense doblegar i sense emplenar dades.

En Seu Electrònica, aportant les targetes d’armes quan siguen requerides per la Policia Local al temps de la inspecció de les armes.

 

Tipus de sol·licituds?

Existix una sol·licitud per a cadascun dels casos

 • Sol·licitud d’un adult
 • Sol·licitud d’un menor de 18 i major de 14 anys (hauran d’anar firmades també pel representant legal); no vàlid per a llicències tipus A (4.1).
 • Renovació de targeta.
 • Expedició per pèrdua o deterioració

 

Lloc de presentació

Oficina municipal d’atenció al ciutadà (OMAC), situada al carrer Martínez Ots, 8 de Mutxamel (Alacant) 03110.

L’horari de presentació de sol·licitud és de 08:30h a 13:30h dies laborables.

Web municipal ayto.mutxamel.org – Seu Electrònica.

Procediment

 1. Sol·licitar la targeta presencialment en l’OMAC o per Seu Electrònica.
 2. Abonar les taxes corresponents.
 3. Una vegada rebuda la sol·licitud, se li donarà tràmit des de la Policia Local, després de comprovar que es reunixen tots els requisits exigibles, es contactarà amb el titular perquè aporte l’arma.
 4. Després de la verificació de l’arma, es procedirà a gestionar la corresponent targeta d’armes.
 5. Finalitzada tota la tramitació, es comunicarà a l’interessat perquè procedisca a la recollida de la targeta d’armes.
 6. En el cas d’algun incompliment o falta de documentació es donarà trasllat a l’interessat perquè procedisca a esmenar si escau..
 7. Una vegada verificat que es reunixen tots els requisits i comprovada l’arma, s’atorgarà la targeta en un termini de 30 dies.

 

Normativa

Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes.

– Orde INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a unes certes armes utilitzables en les activitats lúdic- esportives d’airsoft i guerra de pintura.

 

Preguntes freqüents

 1. On es poden emportar este tipus d’armes? Solament es poden emportar armes reglamentades per les vies i llocs públics urbans, desmuntades o dins de les seues caixes o fundes, durant el trajecte des dels llocs en què habitualment estan guardades o depositades fins als llocs on es realitzen les activitats d’utilització degudament autoritzades. (art. 149.1).
 2. On es poden utilitzar estes armes? Poden ser utilitzades en espais idonis per a l’exercici de la caça o qualsevol altre espai que reunisca les mesures de seguretat necessàries. (art. 149.2).
 3. Qui pot utilitzar-les? Els titulars de les llicències.
 4. Què fer en el cas de venda o pèrdua de la targeta? Haurà de comunicar-ho a l’ajuntament com més prompte millor (deu dies com a màxim).
 5. Com puc consultar els meus dubtes sobre este tema? Mitjançant un correu electrònic dirigit a la policia local, identificant-se l’emissor en este. policialocal@mutxamel.org

D’acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, l’informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Mutxamel, amb la finalitat de poder donar compliment o resposta adequada a la seua sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l’Entitat per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l’Ajuntament de Mutxamel, podrà Vosté exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Ocupació de via pública

Imprés necessari per a la sol·licitud d’ocupació de via pública o tall de la mateixa relacionat amb obres privades, contenedores,canalizaciones, etc…
S’haurà de presentar en l’OMAC amb una antelació mínima de 3 dies laborable.