Seguridad Ciudadana

POLICIA LOCAL

Tots els funcionaris de la Policia Local de Mutxamel duran a terme en tot moment les funcions establides en l’art. 53.1 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, i en l’art. 33.2 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, sent les següents:

 1. ) Protegir les autoritats de les Corporacions Locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.
 2. ) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà i en les vies interurbanes la competència de les quals s’haja assumit, d’acord amb el que s’estableix en les normes de circulació.
 3. ) Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà i en vies interurbanes la competència de les quals s’haja assumit.
 4. ) Participar en les funcions de policia judicial, especialment en relació amb el trànsit i en l’àmbit de les competències municipals, d’acord amb la legislació vigent.
 5. ) Policia Administrativa, quant a les Ordenances, Bàndols i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència.
 6. ) Exercir les funcions de policia administrativa dins de l’àmbit de la seua competència, especialment quant a ordenances, bàndols i altres disposicions municipals, així com quant a les disposicions autonòmiques respecte de les quals els hagen sigut delegades aquestes funcions.
 7. ) La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les Lleis, en l’execució dels plans de Protecció Civil
 8. ) Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendisquen a evitar la comissió d’actes delictius, en el marc de col·laboració establit en les juntes de seguretat i consells de seguretat local, tant en l’àmbit urbà com rural.
 9. ) Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.
 10. ) Intervindre en la gestió dels conflictes de la ciutadania en el marc de la mediació policial quan siguen requerits per la ciutadania, col·laborant de manera proactiva en la transformació d’aquests conflictes.

El Cos de la Policia Local de Mutxamel presta una gran varietat de serveis sota les següents denominacions:

 • Servei de Policia Judicial de Trànsit i Mobilitat.
 • Servei de Central de Comunicacions.
 • Servei de Mitjans aeris.
 • Servei de Guia Caní.
 • Servei de Mediació Policial
 • Serveis Operatius
 • Generals
 • Servei Agent Tutor.
 • Plana Major Comandament.
 • Servei Protecció Víctimes Violència de Gènere

Protecció corporativa

El servei de Protecció Corporativa tenen amb finalitat:

 • La vigilància dels edificis públics i dependències municipals.
 • Protecció d’autoritats en els casos en què així es requerisca.
 • Vigilància i protecció de determinades zones susceptibles de produir-se alteracions a la seguretat ciutadana.
 • Aplicació dels protocols de seguretat que s’implanten en determinats departaments o instal·lacions municipals
 • Comprovació de sistemes de videovigilància i d’alarma en els centres públics.
 • Control de zones d’estacionament, i de vehicles estacionats, en els entorns dels edificis en què presten vigilancia.

POLICIA JUDICIAL DE TRÀNSIT I MOBILITAT

La Policia Judicial de Trànsit i Mobilitat és una especialitat tècnica que es destina a la investigació de sinistres vials i d’il·lícits penals relacionats amb la seguretat viària, a més de vetlar per l’adequat ús de les vies públiques per part de tots els seus usuaris.

Són les seues funcions:

 • Investigació de sinistres vials ocorreguts en nucli urbà i en vies interurbanes la competència de les quals s’haja assumit.
 • Investigació de delictes contra la seguretat viària, i en aquells relacionats amb la documentació de conductors i vehicles.
 • Regulació, vigilància i control del trànsit
 • Participació en campanyes específiques relacionades amb seguretat viària i mobilitat. · Control de l’ús correcte d’estacionaments. · Coordinació amb òrgans judicials i Ministeri Fiscal en matèria de seguretat viària i mobilitat.

Per a qualsevol consulta cridar al número de telèfon 965953500