Educación

PROGRAMES

PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS

Conjunt d’actuacions ordenades dirigides a complir amb la competència municipal, de garantir el Dret a l’Educació de tots els i les menors en edat d’Escolarització Obligatòria (de 6 a 16 anys) desenvolupant activitats encaminades a la Prevenció i Tractament de l’absentisme escolar, segons programa i protocols disponibles en els centres.

Objectius:

 • Eliminar o reduir l’absentisme escolar en els centres educatius de Mutxamel.
 •  

  Millorar la integració i adaptació escolar de tot l’alumnat.

 •  

  Procurar l’escolarització primerenca d’alumnat de risc en Educació Infantil, com mig preventiu de possible absentisme.

 • Realitzar un control i seguiment sobre l’obligatorietat del compliment de l’escolarització incidint globalment en situacions específiques amb problemàtica personal, familiar i/o social.

El programa PASE és una mesura externa als centres educatius que sorgeix com a instrument operatiu del Programa d’Absentisme Escolar. Durant el curs es duen a terme activitats encaminades a millorar la integració escolar de l’alumnat en risc d’inadaptació i /o absentisme en els centres educatius públics del municipi. S’intervé amb l’alumnat i es realitzen sessions tant individuals com grupals per a resoldre conflictes, dotar a l’alumnat d’habilitats socials, afavorir la relació entre iguals, facilitar l’adquisició d’hàbits d’estudi, etc.

És un procés corresponsable coordinant-se setmanalment amb tutors/as i entrevistes familiars per a afavorir la seua implicació i participació en el procés d’intervenció socioeducativa.

Objectius:

 • Afavorir la promoció i integració escolar de l’alumnat destinatari del programa des de l’àmbit escolar, familiar i social, mitjançant un procés de desenvolupament de les seues pròpies capacitats.
 • Activar accions de prevenció d’abandó escolar prematur i possibles problemes conductuals en el futur.

El Programa Socioeducatiu és un recurs en el qual es pretén una resposta inclusiva a aquell alumnat derivat per cadascun dels centres educatius que precisen una atenció individualitzada, tant en tasques de reforç educatiu, com en hàbits d’estudi i en habilitats de gestió emocional.

D’una banda, es milloren les habilitats i les actituds associades a la lectura, la lògica i el raonament matemàtic, així com l’adquisició de destreses lingüístiques (comprensió i expressió oral) i a la llengua estrangera anglesa. Es tracta, a més, que l’alumnat adquirisca hàbits d’organització, treball i tècniques d’estudi. D’altra banda, es desenvolupen habilitats d’integració i d’adaptació al grup, potenciant l’autoestima de l’alumnat, realitzant dinàmiques participatives per a connectar amb la part emocional de cadascun/a d’ells/as.

 Objectius:

 • Enfortir l’autoestima.
 • Repassar conceptes acadèmics en els quals els xiquets/as es trobes més insegurs/as per falta de comprensió.
 • Fomentar l’educació en valors mitjançant l’exemple per experiències viscudes, per lectures o exercicis d’empatia.
 • Conéixer i gaudir de l’entorn i del patrimoni cultural de Mutxamel.

Es pretén per quart any consecutiu oferir a l’alumnat i personal docent disciplines i tècniques per a la millora del seu estat físic i mental que afavorisquen el procés educatiu i aspectes relacionals i de convivència dins de la comunitat educativa, com ara; ioga, mindfulness, i intel·ligència emocional, afavorint així, el desenvolupament integral del xiquet/a, i proposant una metodologia per a ajudar-los a identificar l’estrés i la tensió i a trobar mecanismes interns per a controlar-los. Els programes de coach educatiu es dirigeixen a la millora de la competència emocional, de l’èxit escolar i de les habilitats de l’alumnat en el procés educatiu.

Objectius:

 • Millorar el clima escolar i reduir problemes de conducta de l’alumnat dotant-los d’habilitats relacionals i socials, establir dinàmiques amb els pares i les mares per a garantir la continuïtat de l’aprés, augmentar la capacitat de concentració, entrenar en tècniques per a millorar la capacitat de desenvolupament emocional de l’alumnat.

Tallers d’Educació no formal que promoguen la convivència, la tolerància i la promoció de la zona nord del municipi dirigits a tota la ciutadania i la formació per a l’ús de famílies en situació de vulnerabilitat.

Programació d’activitats i serveis:

 

 • Aula de valencià.
 • Programa d’Atenció a l’Alumnat en període d’expulsió.
 • Programa de tallers educació no reglada per a població adulta en horari de matins.
 • Cursos de formació no reglada semipresencials i tutoritzats, orientats a col·lectius de difícil ocupabilitat a través de la Fundació “Radi Ecca” en horari de matins.
 • Servei d’unitat preventiva comunitària de conductes addictives.
 • Servei de mediació intercultural i comunitària.
 • Servei de mediació veïnal

Servei especialitzat de caràcter municipal acreditat per la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Generalitat Valenciana ACD/9083.

Objectius:

 • Reduir i/o evitar l’ús/abuse de drogues i altres conductes addictives, els problemes associats a estes, així com la promoció de la salut i el benestar social.

Actuacions

Les actuacions en matèria de prevenció s’organitzen en UNIVERSAL, SELECTIVA i INDICADA

PREVENCIÓ UNIVERSAL
 • Àmbit ESCOLAR
 • Àmbit FAMILIAR
 • Àmbit LABORAL
 • Àmbit COMUNITARI
PREVENCIÓ SELECTIVA

Grups amb major risc de desenvolupar conductes addictives que la població general.

PREVENCIÓ INDICADA

Població d’alt risc per a desenvolupar una conducta addictiva

El Servei de Mediació Intercultural i Comunitària (SMIC) del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Mutxamel és un recurs d’informació, assessoria, formació i mediació per a les famílies immigrades que resideixen en este municipi. Un servei municipal dirigit per una mediadora intercultural en contacte permanent amb la població d’origen estranger amb la finalitat d’orientar-la enfront de les dificultats amb les quals esta es troba, essencialment en les seues primeres fases d’establiment en el seu nou entorn, per a donar resposta a algunes de les necessitats de comunicació, educatives i culturals habituals dins d’este context i facilitar la seua integració en el municipi.

Objectius:

 • Fer costat a l’alumnat estranger recentment incorporat al sistema educatiu en les seues necessitats de comunicació i d’accés als recursos.
 • Fomentar la igualtat i la convivència intercultural entre persones estrangeres i autòctones.

El programa de mediació veïnal en la zona nord de Mutxamel consisteix en una iniciativa sol·licitada per la Regidoria d’Educació d’este Ajuntament. Està basada en un programa d’intervenció soci comunitària de tractament de les relacions i conflictes veïnals, afavorint la cohesió social des de la promoció d’un entorn propici a la realització dels drets i deures de la població.

El citat programa es desenvolupa a través de mesures específiques que afavorisquen la integració de tots els sectors de l’entorn social-comunitari en el qual viuen.

Sota el principi pedagògic d’atenció a la ciutadania de la zona nord de Mutxamel, prioritzem la mediació veïnal, de manera integral, tenint en compte a les famílies amb major vulnerabilitat social. La intervenció es desenvolupa des d’un context soci-educatiu que possibilite millorar la capacitació, l’emprenedoria i les habilitats de les famílies, tenint en compte la seua aportació i participació necessària.

Objectius:

 • Introduir la mediació veïnal com a eina de resolució de conflictes, propiciant la convivència pacífica en el territori, aprofitant les seues pròpies vivències i arribant a acords específics.
 • Crear en la zona un espai de trobada facilitadora i de referència que permet traslladar els aprenentatges.

El CLIA és un òrgan de participació infantil la creació de la qual s’emmarca dins del Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) aprovat per l’Aj. en Ple i troba la seua fonamentació dins de la Convenció dels Drets del Xiquet/a de Nacions Unides, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. El CLIA és un espai per a la participació de la infància i de l’adolescència en el marc del govern local i els assumptes públics amb incidència en el seu desenvolupament.

Objectius:

 • Exercir de via de comunicació entre els xiquets, xiquetes i adolescents del municipi i l’ajuntament.
 • Traslladar les opinions, necessitats i inquietuds de la infància i de l’adolescència a les regidories pertinents a través dels i les representants.
 • Participar en l’elaboració dels PLIA posteriors al vigent perquè les opinions, necessitats i inquietuds dels xiquets, xiquetes i adolescents queden reflectides en estos.

Actuacions per a la millora dels horts escolars i espais verds en els centres educatius.

Tallers formatius que facen costat als claustres per a l’organització de l’hort escolar i planificació de visites per aules.

Tallers per a l’alumnat.

Compra d’eines i intendència per al cultiu i cura dels horts escolars.

Promoció de zones verdes: compra de plantes i arbratge per als centres educatius d’EP i ESO.

Preparació de jardins als patis i sistemes de regs.

Dotació per a equipament per a la millora dels patis i entorns escolars.

Descrita en l’apartat de subvencions als centres i dirigit a la compra d’equipament.

Ajudes consistents en el lliurament en material d’higiene i prevenció de la pediculosi a les famílies derivades pels centres educatius que manquen de recursos econòmics per a comprar productes quan sorgeix el problema, evitant que els alumnes falten el menys possible al col·legi per a evitar contagis.

Objectius:

 • Previndre contagis de pediculosis a l’escola donant productes a qui no pot comprar-los.
 • Dotar de productes d’higiene puntualment necessaris en alumnat que per la seua situació de marginació social presenta problemàtica associat a la falta d’higiene.
 • Sensibilització i Formació a famílies de col·lectius més vulnerables sobre la prevenció i el tractament.

PROGRAMES ÀREA PSICOPEDAGÒGICA

Objectiu:

 • Intervindre amb els alumnes/as derivats pels centres, així com les seues famílies o tutors/as, per a tractar els problemes de comportament, adaptació escolar i dinàmica familiar detectats. S’atén també pares i mares que sol·liciten assessorament respecte als seus fills/as en edat d’Educació Secundària

Objectiu:

 • Formar a les mares i pares en temes relacionats amb l’educació dels seus fills/as, dotant-los de les eines adequades per a una relació positiva amb ells/es.

Objetivo:

 • Minimitzar trastorns del desenvolupament en menors de 0 a 3 anys mitjançant la intervenció directa amb els menors i el treball amb les famílies a nivell de pautes de relació i educació.
 • Afavorir l’acceptació de la diversitat funcional dels fills/as, fent costat a les famílies i facilitant-los els recursos adequats.
 • Detecció d’alumnat amb diversitat funcional previ a l’escolarització.

Objectiu:

 • Col·laborar amb els programes de convivència dels centres de secundària per a millorar el clima escolar a Mutxamel mitjançant la intervenció amb tota la comunitat educativa.

Objectiu:

 • Intervindre amb l’alumnat que haja sigut expulsat dels centres de secundària i aconseguir que siga una mesura reeducadora.

Objectiu:

 • Realitzar la informació i l’assessorament de pares-mares d’adolescents del municipi referits a temes de l’àrea psicopedagògica.

Objectiu:

 • Assessorar en matèria de Salut a l’alumnat, professorat, famílies així com a la comunitat educativa.
 • Promocionar i fomentar hàbits de vida saludable.