Educación

Beques i Ajudes

BEQUES MEC

La convocatòria de beques MEC per a estudiants de nivells postobligatoris, per al pròxim curs 2024/2025, té un termini de presentació de sol·licituds, per accés a seu electrònica, des del 19 de març de 2024 a les 9.00 fins al 10 de maig de 2024 a les 15.00. Per a tindre accés a la sol·licitud heu d’accedir a l’enllaç següent, (Beques i ajudes a alumnes de nivells postobligatoris (Curs 2024-2025) | Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports (educacionfpydeportes.gob.es) )

Podeu consultar tota la informació en el Document BOE-B-2024-9036, publicat el 15 de març de 2024.

Poden sol·licitar les beques d’esta convocatòria els estudiants que no superen una determinada renda i/o patrimoni familiar, que complisquen uns determinats requisits d’aprofitament acadèmic i es troben cursant alguns dels següents ensenyaments:

 1. Ensenyaments postobligatoris i superiors no universitàries del sistema educatiu espanyol i amb validesa en tot el territori nacional:

a)  Primer i segon de batxillerat.

b)  Cicles de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, inclosos els estudis de formació professional realitzats en els centres docents militars.

c)  Ensenyaments artístics professionals.

d)  Ensenyaments esportius.

e)  Ensenyaments artístics superiors.

f)  Estudis religiosos superiors.

g) Estudis d’idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat de distància.

h) Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, impartits en centres públics i en centres privats concertats que tinguen autoritzats ensenyaments de formació professional.

i)   Cicles Formatius de Grau Bàsic.

         2. Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol cursats en centres espanyols i amb validesa en tot el territori nacional:

a)   Ensenyaments universitaris conduents a títols oficials de grau i de màster, inclosos els estudis de grau i màster cursats en els centres universitaris de la defensa i de la guàrdia civil, així com els cursats en el Centre Universitari de Formació de la Policia Nacional, O.A.

b) Curs de preparació per a accés a la universitat de majors de 25 anys, impartit per universitats públiques.

c) Complements de formació per a l’accés o l’obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau.

AJUDA MUNICIPALS PER A MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I COOPERATIU DE L'AULA

Ajudes econòmiques dirigides als cinc centres educatius públics d’Educació Infantil, Primària i Secundària, per a l’adquisició de material didàctic, complementari i material cooperatiu de l’aula per a tot l’alumnat del centre, amb caràcter universal.

Objectius:

 • Dotar a les famílies d’un suport econòmic endossat directament als centres escolars per a afrontar totalment o parcialment el pagament del material escolar d’aula necessari, aportant una quantia de 25 euros per a l’alumnat d’Educació Primària, 45 euros per a l’alumnat d’Educació Infantil i 20 euros per a l’alumnat d’Educació Secundària.
 • Aconseguir Igualtat d’Oportunitats d’Educació i millorar la qualitat educativa.
 • Realitzar una actuació preventiva i compensatòria, garantint les condicions més favorables per a l’escolarització durant l’educació primària i secundària de tots els xiquets i xiquetes sense que cap/a patisca una desigualtat inicial per a accedir a l’educació obligatòria i per a progressar en els nivells posteriors.

AJUDES MUNICIPALS DE PROMOCIÓ D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN L'ÀMBIT EDUCATIU

Ajudes econòmiques destinades a aquelles unitats familiars en situació de necessitat social, emergència, risc i/o exclusió social. Seran derivades com a proposta de docents o professionals de l’acció socioeducativa o sociosanitària per a suport a l’escolarització de menors en casos degudament justificats en què s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, per a les següents modalitats:

 1. Transport a centres rehabilitadors i/o terapèutics.
 2. Escola matinera amb o sense desdejuni (cost del mateix segons establisca el proveïdor del servei)
 3. Activitats extraescolars amb finalitat d’integració socioeducativa i compensatòria en períodes lectius o no.

Objectius:

 • Prevenció d’absentisme escolar.
 • Secundar econòmicament la cobertura de necessitats derivades de l’atenció socioeducativa i cura de l’alumnat en els seus processos d’escolarització, desenvolupament i promoció educativa.
 • Realitzar una actuació preventiva i compensatòria, garantint les condicions més favorables per a escolarització de l’alumnat durant l’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària, que pel seu desavantatge social, cultural o econòmica parteixen de desigualtats per a accedir i progressar en el sistema educatiu.

Oberta la convocatòria d’ajudes destinades a la promociò d’igualtat d’oportunitats en l’ambit educatiu i suport a l’escolaritzaciò curs 2023-24

AJUDES MUNICIPALS PER A SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Ajudes de menjador escolar per a alumnat del primer i segon cicle d’Educació Infantil i d’Educació Primària pertanyents a famílies amb especials dificultats socioeconòmiques durant el curs escolar que hagen sol·licitat ajuda prèvia a la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. Aquesta ajuda, que haja sigut denegada en el cas d’Educació Infantil 2° cicle i Educació Primària, siga parcial o que hagen patit un canvi dràstic de situació acreditat i no siguen ateses per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació per estar fora de termini (requisit, escolaritzats en CEIP´S d’Educació Primària i Escoles Infantils del municipi).

Objectius:

 • Prevenció de l’absentisme escolar.
 • Cobrir la necessitat bàsica d’alimentació de les menors no ateses per l’administració educativa competent per situacions no contemplades o canvis demostrables de situacions socials.
 • Afavorir la conciliació familiar i laboral.

Termini per a sol·licitar beca municipal de menjador: 28 de setembre a 13 d’octubre.

Bases i impresos per a la convocatòria de les beques municipals de menjador escolar curs 2023/24

BONS D'EDUCACIÓ INFANTIL

Ajudes de caràcter complementari per a subvencionar part de les quotes de l’alumnat de 0 a 2 anys d’Escoles Infantils del municipi les famílies del qual hagen sol·licitat el bo a la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, la quantia de la qual oscil·larà en funció del bo resolt per la Conselleria per a l’alumnat.

Objectius:

 • Fer costat a la conciliació familiar i laboral de les famílies del municipi.

Convocatòria Bono Infantil 2023

L’Ajuntament Ple ha aprovat la Convocatòria i bases específiques del Bo Infantil Municipal per a l’escolarització de menors de 0 a 2 anys en centres autoritzats d’Educació Infantil en el municipi de Mutxamel, any 2023.

La present convocatòria té per objecte establir les condicions per a la concessió d’ajudes econòmiques per a contribuir a les despeses d’ensenyament dels menors de 0 a 2 anys, empadronats en el municipi de Mutxamel, que reunisquen les condicions establides en les presents bases per a l’exercici 2023.

La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant concurrència competitiva, en convocatòria oberta. Podran ser persones beneficiàries els/les menors en el nom dels quals se sol·licite, sempre que es reunisquen els  requisits establits en les bases.

Per al present exercici l’import màxim del “BO INFANTIL MUNICIPAL”, per a l’alumne o alumna, vindrà fixat en funció de l’import aprovat per resolució de Conselleria d’Educació com a Bo Infantil:

BO INFANTIL CONSELLERIA0-1 anys BO INFANTIL MUNICIPAL MENSUAL 0-1 anys
Fins a 99 €  Fins a 50 €
De  100 a 115 €  Fins a 70 €
De  116 a 160 €  Fins a 80 €
De  161 a 200 € o màxim establit per Conselleria  Fins a 100 €
BO INFANTIL CONSELLERIA1-2 anys BO INFANTIL MUNICIPAL MENSUAL 1-2 anys
Fins a 99 € Fins a 60 €
De 100 a 115 € Fins a 80 €
De  116 a 120 € o màxim establit per Conselleria  Fins a 100 €

El termini de presentació de les sol·licituds serà:

 • Del 19 al 30 de juny de 2023 per a l’alumnat escolaritzat en el curs 2022/2023 (Gener a Juny).
 • Del 2 al 10 de novembre de 2023 per als escolaritzats en el curs 2023/2024 (Setembre a Desembre).

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del model que serà facilitat a totes les persones interessades a l’Ajuntament i en la web municipal. Al costat de la sol·licitud s’aportarà la documentació que es recull en les bases.

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds de de el bo infantil municipal per a l’escolarització de menors de 0 a 2 anys, en centres autoritzats d’educació infantil en el municipi de Mutxamel 2023, en la segona convocatòria, i d’acord amb el que es disposa en l’article 10.2 de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es procedeix a publicar el llistat de sol·licituds, a fi d’esmenar errors o aportar documentació necessària.

AJUDA MUNICIPAL COMPLEMENTÀRIA AL PROGRAMA ERASMUS I SICUE

Suport de caràcter econòmic complementari a l’alumnat amb estudis superiors, empadronats a Mutxamel, fins a 35 anys d’edat beneficiaris dels programes Erasmus i Sicue.

Objectius:

 • Fer costat a l’alumnat de Mutxamel beneficiari del programa Erasmus i Sicue a través d’una beca complementària (màxim 900€).

Convocatòria ajudes alumnes beneficiaris del programa ERASMUS i SICUE durant curs 2022/2023

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 27 d’abril de 2023, va aprovar la convocatòria concessió ajudes complementàries destinades a estudiantat titulat superior del municipi de Mutxamel, beneficiaris del programa ERASMUS o SICUE. Curs 2022/2023..

El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes ajudes és del 9 de maig al 5 de juny de 2023.

Finalitzat el termini per a l’admissió de sol·licituds i comprovades les condicions d’admissió de les 4 sol·licituds rebudes i després de comprovar i valorar la documentació aportada al costat de la sol·licitud, conforme al que es disposa en la convocatòria i atesos els criteris de valoració, es procedeix a publicar la relació de persones que compleixen amb els requisits per a ser persones beneficiàries de les ajudes: