Educación

PREMI MANUEL ANTÓN

La Junta de Govern Local, en sessió de 27 d’abril de 2023, va aprovar la convocatòria
«VIII Premi d’Investigació Manuel Antón».

Les obres podran presentar-se, des el 9 de maig al 17 de novembre de 2023.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 9 de juny de 2022, va aprovar del Convocatòria del VII Premi d’Investigació Manuel Antón.

Les obres podran presentar-se, des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP (publicat en el BOP núm 115 de data 17/06/2022).

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del 4 de març de 2021, va aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del VI edició del Premi Manuel Antón.
Les bases es publicaran en la web municipal i en el tauler d’edictes d’este Ajuntament.
Les obres podran presentar-se, des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant fins al dia 19 de novembre de 2021.
Las obras podrán presentarse, desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP de Alicante hasta el día 19 de noviembre de 2021.

L’Ajuntament de Mutxamel en el ple del 25 de juliol va aprovar la convocatòria de la V edició del Premi Manuel Antón per a treballs de divulgació científica i humanística.

Enguany el tema s’amplia i ja no és una condició que siguen treballs referits únicament a Mutxamel. Un dels objectius és donar a conéixer la figura de l’antropòleg mutxameler Manuel Antón i l’altra promoure la investigació o els treballs de divulgació tant científica com humanística que tracten un gran ventall de temes: antropologia, feminisme, gènere, medi ambient, sociologia, física, economia, història, matemàtiques, etc.

Poden presentar-se majors de 18 anys, amb obres escrites en valencià o en castellà que tinguen un màxim de 40 fulls. El termini de presentació començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant i acabarà el 2 de desembre. Les bases completes es poden consultar en la web de l’Ajuntament de Mutxamel.

Ja està obert el termini de presentació de les obres fins al 2 de desembre.

L’Ajuntament de Mutxamel amb el propòsit de promoure la producció de treballs i estudis sobre el municipi, amb l’objectiu de divulgar el coneixement del municipi des de diferents vessants; i de commemorar la figura de l’antropòleg mutxameler Manuel Antón, convoca el IV concurs denominat “Certamen Manuel Antón”, en règim de concurrència competitiva.

Mutxamel en la memòria dels xiquets de 1957
Francesc Ortiz Alemany

Treball guanyador de M. Carme Nadal Sánchez

Aproximació al tractament didàctic de la toponímia local en l´educació secundària obligatòria: Identificació i anàlisi d´una problemàtica dels joves mutxamelers.

PREMI A L'ESFORÇ I AL MÈRIT PERSONAL

Convocatòria de premis per a l’alumnat dels tres centres públics d’Educació Primària, els dos centres públics d’Educació Secundària i el CFPA que premien tant l’excel·lència com l’esforç de l’alumnat amb dificultats personals, culturals o socials.

Objectius:

 • Premiar l’esforç en alumnat amb dificultats vinculades al seu entorn o característiques personals.
 • Reconéixer l’excel·lència en l’alumnat amb millors resultats acadèmics en el municipi.

PREMI AL CARTELL ESCOLAR MIG ANY

Objectius:

 • Promocionar el “Mig any” de les festes de moros i cristians i la celebració del Miracle de la Llágrima de la Mare de Déu de Loreto.

Convocatòria XIII Concurs de Cartell Anunciador del Mig Any de les Festes de Moros i Cristians de 2024

La Junta de Govern Local, amb data 28 de setembre de 2023 ha aprovat la Convocatòria del XIII Concurs del Cartell Anunciador del “Mig Any” de les Festes de Moros i Cristians 2024.

PARTICIPANTS
Podran participar en el concurs estudiants de secundària i batxillerat, entre els 12 i 18 anys. El cartell es podrà presentar tant de forma individual com col·lectiva.

TEMA
El tema de l’obra ha d’anunciar i promocionar el “Mig Any” de Moros i Cristians, i la celebració del Miracle de la Llàgrima de la Mare de Déu de Loreto.

PREMIS
S’establix un primer premi individual o col·lectiu de 250 € (alumnat de batxillerat), un segon premi individual o col·lectiu de 250 € (alumnat de secundària) que eixiran publicats en el “Llibre de festes de 2024”. Un dels dos cartells guanyadors es triarà pel Jurat per a representar el cartell i fullet.

PRESENTACIÓ I FORMA
El termini de presentació serà del 20 de novembre al 5 de desembre de 2023 i la publicitat es realitzarà mitjançant distribució de les bases en els IES del municipi i altres poblacions pròximes a la localitat.

Els treballs es presentaran en la Casa de Cultura, situada en C/ Ramón y Cajal S/N de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h i de 17:00h a 21:00h.

El termini màxim improrrogable de presentació serà el 5 de desembre de 2023, abans de les 21.00 hores.

Cada cartell presentat anirà acompanyat de dos fitxes d’inscripció, han d’anar embalats i amb la fitxa d’inscripció apegada a l’embalatge. En la fitxa d’inscripció s’indicarà el curs escolar i Institut en el qual està matriculat.

L’ajuntament tindrà la màxima cura en el manteniment de les obres, però no es farà càrrec dels possibles trencaments o desperfectes.

PREMI DE CURTS CINEMATOGRÀFICS

Participants:

Estudiantat de l’últim cicle d’Educació Primària i d’Educació Secundària, d’11 a 16 anys, empadronat o escolaritzat a Mutxamel.

PREMI CARTELL DEL DIA SENSE TABAC

Objectius:

 • Sensibilitzar i conscienciar a la població més jove sobre els efectes nocius del tabac en la salut.

III CONCURS DEL CARTELL CAMPANYA DIA MUNDIAL SENSE TABAC 2024

La Junta de Govern Local, amb data 22 de febrer de 2024, va aprovar les bases i la convocatòria de la III edició del Concurs anunciador de la Campanya del Dia Mundial sense tabac 2024.

Objecte de la convocatòria

Les presents bases tenen per objecte regular el III Concurs anual del cartell de la campanya municipal que difonga i commemore el “Dia mundial sense tabac 2024”.

Es pretén fer efectiu el dret a la participació que els xiquets, les xiquetes i els adolescents tenen reconegut en l’art. 16 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de Drets i Garanties de la infància i adolescència, en la vida social, política, econòmica, cultural, artística, esportiva i recreativa del seu entorn, així com a una incorporació progressiva a la ciutadania activa.

Crèdit pressupostari.

 

ANUALITAT CRÈDIT PRESSUPOSTARI IMPORT
2024 330.33403.48132 100 €

Requisits de qui hi participa

Podran participar en el concurs estudiants de 6é de Primària dels centres educatius públics i concertats de Mutxamel.

El cartell es podrà presentar tant de manera individual com en parella.

Manera de presentació i característiques tècniques

El cartell, de tècnica lliure, ha de ser inèdit, original i sense que càpia presentació simultània en altres concursos. Es presentarà en posició vertical i les proporcions seran: grandària DIN-A4, en format físic.

En l’angle superior dret de la part posterior de l’obra es farà constar en lletres majúscules el nom de l’autor o autora i el Centre docent.

Lema

L’obra contindrà com a text obligatori la llegenda següent:

DIA MUNDIAL SENSE TABAC

31 DE MAIG DE 2024

MUTXAMEL

Premis

PREMI: Hi haurà una única categoria, que consistirà en un val compra material esportiu en comerç local per import de 100 €.

El cartell guanyador representarà la portada de la campanya municipal del Dia mundial sense tabac.

Presentació i forma

El termini de presentació serà del 4 de març al 5 d’abril  i la publicitat es realitzarà mitjançant distribució de les bases en els centres educatius del municipi i pàgina web municipal.

Els treballs es presentaran al tutor/a del curs dels centres educatius corresponents.

Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment

 1. La instrucció del procediment de concessió dels premis correspon a la unitat administrativa de l’Àrea d’Educació.
 2. La resolució del Jurat tindrà lloc de l’12 al 26 d’abril de 2024 i s’elaborarà l’acta de la resolució, que serà elevada com a proposta a Junta de Govern Local, que hi decidirà en última instància.

Jurat: composició i resolució

La composició del Jurat serà la següent:

PRESIDENT:

Alcalde-President de l’Ajuntament de Mutxamel. Com a substituta la Regidora Delegat d’Educació

VOCALS:

Cap del Departament d’Educació.

La tècnica de la UPCCA.

Un representant de l’equip directiu dels centres educatius de Mutxamel.

SECRETÀRIA:

El TAG d’Educació o persona en qui delegue, amb veu però sense vot.

Els membres del Jurat que pertanyen a la Corporació Municipal podran delegar personalment i per escrit en altres membres d’esta entitat.

El jurat per a formular la seua proposta de concessió de l’obra premiada, valorarà, a més de la concepció, la seua qualitat plàstica, la seua originalitat, la seua eficàcia anunciadora o informativa, així com el seu contingut educatiu.

Una vegada realitzada l’acta de la decisió del jurat s’elevarà la proposta a la Junta de Govern Local, que decidirà sobre la proposta presentada pel Tribunal.

El concurs podrà considerar-se desert, i la decisió del Jurat será inapel·lable.

 

PREMI CARTELL CAMPANYA CONTRA L'ABSENTISME ESCOLAR

Objectius:

 • Conscienciar a l’alumnat sobre la importància de l’educació per al seu desenvolupament personal i laboral.
 • Previndre l’absentisme escolar de l’alumnat del municipi de Mutxamel a l’inici de l’educació secundària obligatòria.

III Concurs Del Cartell Campanya Contra Absentisme Escolar

Des de la Regidoria d’Educació s’ha convocat la III edició del Concurs  Cartell Campanya contra l’absentisme escolar de 2024, les bases del qual van ser aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2024, que té per objecte regular l’III Concurs anual del cartell de la campanya contra l’absentisme escolar, per a l’any 2024.

Podran participar en el concurs estudiants de 2n d’ESO de centres educatius públics i concertats de Mutxamel.

El cartell es podrà presentar tant de manera individual com en parella.

El tema que reflectisca l’obra tractarà sobre el dret a l’educació i prevenció de l’absentisme escolar.

El termini de presentació serà del 18 al 31 d’octubre de 2024 i la publicitat es realitzarà mitjançant distribució de les bases en els IES del municipi i pàgina web municipal.

Els treballs es presentaran al tutor/a del curs dels IES corresponents.

 

ELS PREMIS SON:

 • 1r PREMI: Val compra material esportiu en comerç local per import de 200 €.
 • 2n PREMI: Val compra material esportiu en comerç local per import de 120 €.
 • 3r PREMI: Val compra material o esportiu en comerç local per valor de 80€.