Urbanisme

Subvencions Urbanisme

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REHABILITACIÓ D'IMMOBLES SITUATS EN EL NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL, AIXÍ COM ELS INCLOSOS EN EL VIGENT CATÀLEG DE CASES DE L'HORTA I A LA MILLORA DE LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT DELS EDIFICIS

Les presents Bases, formulades d’acord amb el que es disposa en l’article 31 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Mutxamel, tenen per objecte regular el procediment en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta per a la concessió, durant l’exercici 2024, de subvencions destinades a la Rehabilitació de façanes, mitgeres i cobertes en edificis del Nucli Històric, així com els inclosos en el vigent Catàleg de Cases de l’Horta i a la millora de les condicions d’accessibilitat dels edificis de Mutxamel.

El termini de presentació de sol·licituds en la convocatòria del present any 2024 serà el següent:

  • Primera fase: des de l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant fins al 31 de maig de 2024.
  • Segona fase: des de l’1 de juny al 31 d’octubre de 2024.