AGRICULTURA

Pla local de cremes

Pla local de cremes de Mutxamel

El Pla Local de Cremes de Mutxamel, aprovat en 2013, té com a objectiu regular les cremes agrícoles realitzades en el terme municipal.

L’any 2019 es va revisar el Pla Local, per això les persones que vulguen realitzar cremes agrícoles, relacionades amb activitats que es desenvolupen de manera tradicional en què és necessari fer fogueres, en parcel·les del terme municipal de Mutxamel i sempre que complisquen amb els requisits establits en el Pla, han de presentar una declaració responsable de cremes.

Abans de presentar la declaració responsable en el registre de l’Ajuntament, es recomana consultar la ubicació de la parcel·la respecte al sòl forestal en el correu agricultura@mutxamel.org.

Quan es pot sol·licitar

La presentació de les declaracions responsables es pot realitzar durant tot l’any, tenint en compte que la validesa de les declaracions serà la següent:

  1. Període hivernal: del 17 d’octubre al 31 de maig: és vàlida una única declaració per a tot el període, respectant-se els dies i horaris que s’indiquen en el Pla. Sempre se sol·licitarà, almenys, una per finca.
  2. Període estival: de l’1 de juny al 16 d’octubre: la duració de la declaració serà de 30 dies naturals com a màxim, respectant-se els dies i horaris que s’indiquen en el Pla per a este període. Sempre se sol·licitarà, almenys, una per finca.

Les declaracions responsables han de ser presentades en el registre de l’Ajuntament per a tindre validesa i faran efecte des del mateix moment que es presenten.

Si la declaració està mal emplenada, qui declara serà notificat per via telefònica o per correu electrònic per a corregir la declaració, que ha de ser presentada novament en el registre.

Si la declaració presentada és per a una parcel·la en què estiga prohibida la crema, qui declara rebrà una notificació escrita informant-lo d’este fet i la declaració presentada es considerarà nul·la.

SUSPESES LES CREMES DE RESIDUS AGRÍCOLES I MARGES DE CULTIU A MENYS DE 500M. DE SÒL FORESTAL

Donades les especials condicions de risc d’incendis forestals i amb la finalitat d’aconseguir una eficaç prevenció de la iniciació, no es podrà autoritzar de manera expressa o mitjançant declaració responsable la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals en terrenys forestals, en els confrontants o en la Zona d’Influència Forestal.

Per la següent RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles o forestals mitjançant ús del foc, queden en suspés totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives o declaracions responsables per a la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals en terrenys forestals, en els confrontants o en la Zona d’Influència Forestal i que contradiguen el que s’estableix en aquesta resolució.

INICI DEL PERÍODE D'ESTIU DEL PLA LOCAL DE CREMES DE MUTXAMEL 2024

L’1 de juny s’inicia el període d’estiu recollit en el Pla Local de Cremes de Mutxamel.

Per tant, totes aquelles persones que vulguen realitzar cremes agrícoles relacionades amb activitats que es desenvolupen de manera tradicional en les quals és necessari l’ús del foc hauran de presentar una declaració responsable de cremes per al període d’estiu.

Prèvia a la presentació de la declaració responsable en el registre de l’Ajuntament, s’ha de consultar la ubicació de la parcel·la respecte al sòl forestal en aquest enllaç  o en l’email agricultura@mutxamel.org

Únicament estan permeses aquelles cremes agrícoles que es realitzen a més de 500m de sòl forestal, segons el que s’estableix en la RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació  de residus agrícoles o forestals mitjançant l’ús del foc.

Les declaracions responsables han de ser presentades en el registre de l’Ajuntament per a tindre validesa i faran efecte des del mateix moment de la seua presentació, tenint 1 mes de validesa des de la data de presentació.

Els formularis es poden descarregar en la web de l’ajuntament.

Des de la Regidoria d’Agricultura recomanem que el tràmit de registre es realitze a través de la seu electrònica.

Consulta si la teua parcel·la es troba en la Zona d'Influència Forestal

En el següent enllaç pot consultar si la seua parcel·la està dins de la Zona d’Influència Forestal de 500m (ZIF).

Només cal introduir les dades de la parcel·la (municipi, número de polígon i número de parcel·la) o la referència cadastral.

Aplicació Control Foc

L’Ajuntament de Mutxamel, a fi de millorar la gestió de les cremes agrícoles que es realitzen en el municipi i en aplicació del Pla Local de Cremes, ha contractat la implantació de l’aplicació Control Foc.

Aquesta aplicació permetrà a les persones que habitualment realitzen cremes agrícoles realitzar les següents accions:

  • Consultar la validesa de la seua declaració responsable i sol·licitar la seua renovació en cas de caducitat.
  • Consultar el nivell de preemergència.
  • Informar de l’inici i fi de les cremes agrícoles que vaja a fer.
  • Donar avís als serveis d’emergències en cas que succeïsca algun tipus de contratemps (fuita del foc, accident de la persona encarregada de la crema, etc.).

Per part seua, l’Ajuntament podrà gestionar les declaracions responsables de cremes, de manera que l’usuari evite haver de presentar en el registre de l’ajuntament les seues declaracions responsables. Si alguna persona no desitja utilitzar l’aplicació, pot continuar presentant les declaracions responsables en el registre de l’ajuntament, el seu ús no és obligatori.

Durant els dies 7 i 14 d’octubre, en horari de 10.30 a 13.30, les persones interessades a gestionar les seues cremes agrícoles a través de l’aplicació mòbil podran acudir a l’ajuntament perquè els tècnics els expliquen el funcionament de l’aplicació i els ajuden a gestionar la seua alta en l’aplicació. Es realitzarà en el Centre Social Polivalent José Bernabéu, sala Sonata.

Podeu demanar més informació en agricultura@mutxamel.org.