AGRICULTURA

Consell Agrari Municipal

El Consell Agrari Municipal de Mutxamel, constituït a l’empara de la Llei 5/1995, de 20 de març de consells agraris municipals, té com a finalitat la de canalitzar la participació dels agricultors i altres ciutadans relacionats amb el sector agrari en els assumptes municipals que puguen afectar-los.

Les funcions del Consells Agraris Municipals, segons l Reglament del Consell Agrari de Mutxamel va ser aprovat en sessió plenària de 25/06/1996 i publicat en el #BOP Alacant núm. 204, de 3 de setembre de 1996.

 1. Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.
 2. Assessorar els restants òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interés agrari que siguen atribuïts o puguen #atribuir al municipi.
 3. Proposar les mesures que propicien el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.
 4. Assessorar a la Generalitat Valenciana a sol·licitud de la mateixa
 5. El Consell Agrari Municipal de Mutxamel en cap cas podrà assumir les funcions de defensa d’interessos professionals i socioeconòmics dels agricultors i ramaders, que competeix a les organitzacions professionals agràries i als sindicats de treballadors agraris.
 6. Informar la Corporació Local especialment sobre l’estat de conservació dels camins rurals, els serveis de guarderia rural, la prevenció i defensa contra plaga.
 7. Assessorament en matèria agrària a l’Ajuntament a persones físiques i jurídiques que el sol·liciten.
 8. Totes unes altres que li conferisca, en el seu cas, a Corporació Local la Generalitat Valenciana en el marc de les pròpies competències i d’acord amb el que establisca la legislació vigent.

PRESIDENT: RAFAEL GARCÍA BERENGUER

 

REGIDORS GRUPS POLÍTICS

PP

 • TITULAR: Dª LARA LLORCA CONCA
 • SUPLENT: Dª. FELICIA MARÍA ARACIL CÁCERES

PSPV-PSOE

 • TITULAR: D. ANTONIO CACHINERO GARCÍA
 • SUPLENT: D. ERIBERTO FORNER SALA

VOX MUTXAMEL

 • TITULAR: D. FRANCISCO AGUSTÍN MARTÍNEZ LÓPEZ

COMPROMÍS PER MUTXAMEL-ACORD PER GUANYAR:

 • TUTULAR: Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ

UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

 • TITULAR: D. BORJA IBORRA NAVARRO

 

ORGANITZACIONS PROFESSIONALS AGRÀRIES I ORGANITZACIONS SINDICALS DE TREBALLADORS

JÓVENES AGRICULTORES-ASAJA ALICANTE

 • TITULAR: D.RAMÓN ESPINOSA SÁEZ
 • SUPLENT: D. JUAN PEDRO MORALES PÉREZ

FEXPHAL, FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE FRUTOS Y PRODUCTOS HOTICOLAS

 • NO REMETEN REPRESENTANT

LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS-COAG

 • NO REMETEN REPRESENTANT

UNIÓN INTERCOMARCAL DE CCOO L´ALACANTÍ-LES MARINES

 • NO REMETEN REPRESENTANT

SINDICATOS DE RIEGOS DE LA HUERTA DE ALICANTE

 • TITULAR: D. FERNANDO VICENTE IBORRA GINER
 • SUPLENT: D. FRANCISCO PLÁCIDO BLASCO MARTÍNEZ

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DEL TOMATE MUCHAMIEL

 • TITULAR: D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ANTÓN