Participació Ciutadana

Activitats

Fira d´Andalusia

El Parc El Canyar dels Portelles albergarà del 31 de maig al 2 de juny la Fira d’Andalusia 2024 de Mutxamel.

Programació

Divendres 31 de maig

  • 19:30 h Obertura de portes del Recinte Firal i actuacions de les Acadèmies locals i el Coro Rociero María Zambrano.

Dissabte 1 juny

  • 12:30 h Cercavila de cavalls.
  • 19:30h Gran Espectacle eqüestre, amb ballarines de flamenc i contemporani “La doma en el aire de Cándido Pina”.
  • 23:00 h Concert en l´escenari central a càrrec de “La Espartera”.

Diumenge 2 juny

  • 12:00 h Missa Rociera de campanya en recinte firal.
andalucia

BASES FIRA D’ANDALUSIA 2024

PRIMERA.- L’objecte d’estes Bases és regular els requisits i el procediment per a l’atorgament de les llicències d’ús comú especial normal, de les 3 carpes inicialment que l’Ajuntament de Mutxamel instal·larà en ocasió de l’activitat “Fira d’Andalusia” destinades a entitats sense ànim de lucre, en concret les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i/o les Cases Regionals d’Andalusia a Alacant inscrites en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana.

SEGONA. – Les autoritzacions que es concedisquen tindran una duració limitada i no donaran lloc a un procediment de renovació automàtica ni comportarà, una vegada extingida l’autorització, cap mena d’avantatge per al prestador cessant o per a persones especialment vinculades amb ell.

D’acord amb l’art. 77 del Reial decret 1372/1986 de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament de béns de les entitats locals que establix que “L’ús comú especial normal dels béns de domini públic se subjectarà a llicència municipal, de conformitat amb el que es preveu en les presents bases, i altra normativa d’aplicació.

Les llicències s’atorgaran directament, excepte si per qualsevol circumstància es limitara el número d’estes, i en este cas ho seran per licitació i, si no fora possible, perquè tots els autoritzats hagueren de reunir les mateixes condicions, mitjançant sorteig. La duració de l’autorització s’estendrà als dies 29, 30 i 31 de maig i 1, 2 i 3 de juny de 2024, tots dos inclosos.

TERCERA. – La convocatòria s’anunciarà en la pàgina Web de l’Ajuntament de Mutxamel i en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament.

QUARTA. – Els interessats a participar, presentaran la sol·licitud de participació per seu electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel amb la sol·licitud de participació, aportaran la següent documentació:

1.- Nom i CIF de l’entitat sol·licitant. Nom i cognoms del representant, NIF de representant, domicili a efecte de notificacions, telèfon i email de contacte.

2.- Número d’inscripció en el Registre Autonòmic d’Associacions o en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Mutxamel.

3.- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4.- Declaració responsable de no trobar-se l’entitat incursa en cap de les prohibicions i incompatibilitats per a contractar.

5.- Declaració responsable que tots i totes les persones que estiguen manipulant menjar o bé en el servici de barra o taules, tenen el carnet de manipulador d’aliments.

 

QUINTA. – Les entitats adjudicatàries hauran de dur a terme l’explotació de l’activitat l’autorització de la qual es concedix, per mitjà dels seus associats, no podent ser objecte de cessió a tercers.

SEXTA. – Les entitats adjudicatàries hauran d’observar les normes sanitàries contingudes en la guia de “Pràctiques correctes d’higiene per a la venda i preparació d’aliments en mercats no sedentaris”, disponible en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica i que serà facilitat als adjudicataris de les llicències.

SEPTIMA. – Seran per compte de l’Ajuntament:

  • Els subministraments d’aigua i energia elèctrica.
  • Instal·lació de llum i quadres elèctrics individuals.
  • Connexió a la xarxa de sanejament.
  •  La instal·lació de les carpes, així com el mobiliari de cadires, taules i tarimes.

OCTAVA. – Seran per compte de les entitats adjudicatàries la instal·lació dels elements de cuina, de barra i de l’equip de so, així com l’ornamentació concorde a la temàtica de l’esdeveniment.