Gestió Financera i Pressupostària

Calendari del contribuent

Ingressos de caràcter periòdic

PERÍODE 1: des del 04/03/2024 fins al 10/05/2024, tots dos inclusivament.

  • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
  • Recollida de residus sòlids i Clavegueram (1r semestre any).
  • Taxes anuals de: Guals, Entrada de Vehicles, Càrrega-Descàrrega de Mercaderies.

PERÍODE 2: des del 25/07/2024 fins al 08/10/2024, tots dos inclusivament.

  • IBI Urbana.
  • IBI Rústica.
  • Impost sobre Activitats Econòmiques.
  • Recollida de residus sòlids i Clavegueram extraradi (2n semestre any).
  • Exaccions que no s’hagueren pogut posar al cobrament en el Període I, per circumstàncies justificades.

Els ingressos indicats més amunt es faran efectius mitjançant rebut emés per SUMMA-Gestió Tributària.

Ingressos no periòdics

Els ingressos que no tinguen caràcter periòdic, o la periodicitat del qual és diferent als descrits anteriorment, es faran efectius a través dels documents de pagament emesos per l’Ajuntament de Mutxamel.

LLOC

Les liquidacions hauran de ser ingressades en qualsevol de les següents entitats financeres:
CAIXABANK, BANKIA, CAJAMAR CAIXA RURAL, BANC VALÈNCIA, B.B.V.A., SABADELL C.A.M, BANESTO, BANC SANTANDER, BANC POPULAR I CAIXA MURCIA.

TERMINIS

TERMINIS LEGALS PER A EFECTUAR L’INGRÉS (Article 62 de la L.G.T.):

A) Rebuda la notificació entre els dies 1 al 15 de cada mes, fins al dia 20 del mes següent, tots dos inclusivament.

B) Rebuda la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al 5 del 2n mes posterior, tots dos inclusivament.

Quan algun d’estos terminis finalitze en dia inhàbil quedarà automàticament ampliat el seu terme fins al dia immediat posterior.
L’inici del període executiu determina el recàrrec del 20% de l’import del deute, així com el dels interessos de demora corresponents. Aquest recàrrec serà del 5% quan el deute tributari no ingressat se satisfaça abans de la notificació de la provisió de constrenyiment. (art.28 LGT).

RECURSOS

Podrà interposar Recurs de Reposició, previ al Contenciós-Administratiu, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la notificació expressa, i davant el mateix Òrgan que va dictar l’acte, en la forma i condicions a què es refereix l’art. 14.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

No obstant això, podrà interposar qualsevol altre recurs que estime procedent.