Conservatori de Música

Secretaria Conservatori

AUTORITZACIÓ PROVES D'INGRÉS/ACCÉS A LES EEEE I EEPP

S’obri el termini per a sol·licitar autorització per a la realització de les proves d’ingrés i/o accés per a aspirants que tenen edat menor o major a l’ordinària.

Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari (Ensenyaments Elementals de 8 a 12 anys i Ensenyaments Professionals de 12 a 18 anys), segons s’establix en l’article 2 de l’orde 28/2011, de 10 de maig, per a iniciar els ensenyaments elementals o professionals de Música, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d’obtindre l’autorització del Consell Escolar per a concórrer a les proves d’ingrés o d’accés, respectivament.

Els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari, segons s’establix en l’article 2 de l’orde 28/2011, de 10 de maig, podran sol·licitar davant la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d’ingrés o d’accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals o professionals de Música.

Aquell alumnat que tinguera l’autorització per a l’ingrés o accés a ensenyaments elementals després del curs acadèmic 2013-2014, no farà falta que curse una nova sol·licitud per a l’accés als ensenyaments professionals.

TERMINI DE SOL·LICITUD: des de l’1 de febrer fins al 30 d’abril de 2024

Presentar en la Secretaria del centre, o per correu electrònic: conservatorio@mutxamel.org

Més infomació: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15948&version=amp