La Regidoria de Medi Ambient i Agricultura rep subvencions de la Diputació d’Alacant per un valor pròxim als 68.000

Estes ajudes han servit per a la redacció de l’Agenda Urbana i el PMUS, l’arranjament de senderes, la prevenció d’incendis forestals i la millora dels horts urbans

26 d’octubre de 2022

La Regidoria de Medi Ambient i Agricultura de Mutxamel ha desenvolupat al llarg d’enguany 2022 diverses activitats que han comptat amb ajuda econòmica de la Diputació d’Alacant. En concret, a l’àrea de Medi Ambient s’han concedit diferents subvencions per un valor de 57.671,92 euros mentre que per a Agricultura s’han destinat dues ajudes més que sumen altres 10.000 euros. En total, l’aportació econòmica de la Diputació que ha permés desenvolupar diversos projectes s’acosta als 68.000 euros.

La subvenció més elevada en l’àrea de Medi Ambient, establida en 18.000 euros, és per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal. En aquest cas, l’Ajuntament de Mutxamel ha pogut realitzar la redacció del programa d’actuació, redacció de model de gestió i seguiment del pla i procés de participació pública del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Mutxamel. En segon lloc, està la convocatòria de subvencions als ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la redacció dels Plans d’Acció Agenda Urbana, Agenda 2030, Plans de Mesures Antifrau i Projectes o Memòries per a la seua presentació en les convocatòries del *PRTR ‘España Pot, Fons Europeus Next Generation EU per a Espanya, anualitat 2022, mitjançant la qual s’han concedida 16.577 euros per a la redacció del Pla d’Acció Agenda urbana de Mutxamel.

També amb un import elevat és la subvenció concedida per 16.055,26 euros per a l’execució del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Mutxamel, contemplada dins de la convocatòria de subvencions d’execució de Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) de la Diputació d’Alacant, any 2022. Amb aquesta ajuda també s’han realitzat actuacions en el Assut de Mutxamel, el Assut de Sant Joan, l’àrea recreativa del Calvari i l’àrea recreativa de la Sabateta.

Altres dues subvencions per a l’àrea de Medi Ambient són les dirigides a la línia d’ajudes per a ajuntaments de la província d’Alacant per a la Redacció i Presentació de Projectes Europeus, 2022. Dins del Programa Erasmus+, l’acció clau 2 dedicada a la cooperació entre organitzacions i institucions, per a crear una xarxa transnacional la fi de la qual siga el desenvolupament conjunt d’una estratègia de foment, promoció i posterior comercialització de productes ecològics de cada regió, basat en l’intercanvi d’experiències i recuperació de cultius, adaptació al canvi climàtic, nous models de governança i cooperació europea intergeneracional, s’han concedit 3.360 euros. Així mateix, dins de la convocatòria de subvencions per a actuacions de conservació i millora de senderes homologades en municipis de la província d’Alacant, 2022, s’ha concedit una subvenció de 3.679,66 euros per a les Senderes Locals (SL) CV 153,154,155,156 i 152.

Acondicionamiento-senderos2 MUTXAMEL

Quant a l’àrea d’Agricultura, de la convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2022, d’una banda, s’han concedit 3.000 euros per a la preparació del terreny de les parcel·les dels horts urbans municipals del Jardí de Peñacerrada i Ravel, amb la rompuda d’horts escolars municipals i tallers formatius sobre agricultura ecològica per a usuaris d’horts urbà. I d’altra banda, per a la instal·lació d’un depòsit per a aigua de reg, instal·lació de sistema de reg, senyalística vertical i fanals solars en l’hort urbà municipal de Ravel, l’ajuda concedida és de 7.000 euros.