Gustavo Blasco García

Partit Popular
Avda. Carlos Soler, 64
gustavoblasco@mutxamel.org

Competencias

Regidor de Serveis i Manteniment, Imatge Urbana i Urbanitzacions

Biografía

Vaig nàixer el 19 d’abril de 1976 a Alacant.

Formación

  • EGB
  • ESTUDIS FINS A 3r DE BUP

Experiencia profesional

Trenta anys cotitzats, treballant en els següents sectors:

  • Magatzem agrícola.
  • Forner
  • Instal·lador elèctric.
  • Soldador i muntatge de grues i bolquets de camions.
  • Els últims vint anys treballats en empresa de vending.

Retribuciones

Declaració d´activitats i bens