Eriberto Forner Sala

Partit Socialista
Avda. Carlos Soler, 64
eribertoforner@mutxamel.org

Biografía

Vaig nàixer el 5 d’abril de 1975 a Mutxamel.

Formación

 • Enginyer Tècnic Industrial, Escola Politècnica superior d’Alcoi.
  Enginyer de materials, Universitat d’Elx.
 • Màster superior en Prevenció de Riscos Laborals. Especialitats: Seguretat, higiene i ergonomia.
 • Màster de postgrau en instal·lacions elèctriques i tèrmiques en edificació: eficiència energètica, Universitat d’Elx.
 • Diploma d’especialització professional universitari en elaboració i implantació de plans d’autoprotecció. Universitat de València.
 • Curs d’Auditor en Prevenció de riscos laborals.
 • Curs de coordinador de seguretat i salut en construcció.
 • Curs d’adaptació Pedagògica.

Experiencia profesional

 • Enaconsa empresa constructora, s.l.
  Projectista
  Realització de projectes de diferent índole per a edificació: projectes d’instal·lacions elèctriques en BT, instal·lacions de fluids, llicències d’obertura, nova indústria, instal·lacions de ventilació. I la seua direcció d’obra corresponent.
 • Electricitat Sabater, s.l.
  Director tècnic
  Control i supervisió d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió, realització de pressupostos i control econòmic d’estes.
 • C.I Servici de control i inspecció
  Inspector
  Realització de labors d’inspecció en instal·lacions de G.L.P, instal·lació de grues torre, ascensors, instal·lacions en BT de locals de pública concurrència, instal·lacions de gas natural, etc.
 • Diagnòstic i control de salut laboral
  Tècnic de prevenció de riscos laborals
  Realització de funcions de tècnic en PRL. Redacció de plans de seguretat de diferents tipus d’obres. Redacció de Plans d’autoprotecció per a Hotels, Càmping, Hospitals, Col·legis i la seua posterior implantació, en la qual s’inclou la formació/informació específica de totes les parts implicades en este, etc.
  Coordinador de seguretat i salut
  Realització de funcions de coordinador de seguretat i salut en diferents obres, en la qual destaquen per la seua singularitat la Ciutat de la llum d’Alacant i el Gasoducte d’Eivissa-Dénia.
 • Cualtis, s.l.o
  Tècnic de prevenció de riscos laborals
  Realització de funcions de tècnic en PRL. Redacció de plans de seguretat de diferents tipus d’obres. Redacció de Plans d’autoprotecció per a Hotels, Càmping, Hospitals, Col·legis i la seua posterior implantació, en la qual s’inclou la formació/informació específica de totes les parts implicades en este. Redacció i gestió de Plans de treball amb amiant i mesuraments de control, etc.

Retribuciones

Declaració d´activitats i bens