L’Ajuntament amplia el període de consultes perquè la ciutadania participe durant un mes en l’Ordenança de Municipal de Circulació

Al costat del projecte s’ofereix el Quadre d’Infraccions i Sancions

3 d’octubre de 2022

L’Ajuntament de Mutxamel ha posat en marxa el període de participació perquè la ciutadania realitze les seues aportacions sobre el Projecte d’Ordenança de Municipal de Circulació i el seu Quadre d’Infraccions i Sancions.

Aquesta fase participativa per la qual se sotmet a tràmit de consulta pública prèvia es produeix per dos motius. D’una banda, la modificació legislativa en matèria de trànsit implica un canvi en el quadre d’infraccions i sancions, i, d’altra banda, observada la necessitat de regular espais d’estacionament per a dotar d’una major quantitat de places d’aparcament en la zona comercial del municipi, s’impulsa l’elaboració d’una Ordenança Municipal de Circulació.

Aquesta ordenança es determina a la vista de les competències atribuïdes als municipis en matèria d’ordenació del tràfic de persones i vehicles en les vies urbanes per la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, modificada per la Llei 18/2021 del 20 de desembre.

Considerant el que s’estableix en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en el qual es contempla que se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’administració, en la qual es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Entre aqueixos documents destaca el Projecte d’Ordenança de Municipal de Circulació de data 11/08/2022, al qual es pot accedir des del següent enllaç:

De la mateixa manera, s’ofereix el Quadre d’Infraccions i Sancions, de data 27/07/2022, basat en la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, i en el Reglament General de Circulació proposat per la Prefectura de la Policia Local de Mutxamel. L’enllaç és el següent:

L’objectiu principal d’aquesta fase participativa és implicar la població de Mutxamel a prendre part en l’elaboració de la nova Ordenança de Municipal de Circulació. Aquesta publicació quedarà exposada durant 20 dies hàbils en la web municipal.

 Per a resoldre qualsevol dubte, sobre aquest tema es pot consultar amb la Policia Local de Mutxamel. Tota la informació està disponible a través de la pàgina web municipal, www.mutxamel.org.