Mutxamel crea un protocol d’acolliment de persones ucraïneses que troben refugi en este municipi

Serveis Socials, Educació i Participació Ciutadana organitzen un sistema d’atenció directa i urgent a través del telèfon 965 95 64 40

Abans de començar la guerra, estaven empadronades a Mutxamel 136 persones nascudes a Ucraïna, xifra augmentada les últimes dues setmanes

23 de març de 2022

L’Ajuntament de Mutxamel ja ha posat en marxa un protocol d’acolliment per a atendre de manera urgent i excepcional a les persones procedents d’Ucraïna que troben refugi en el municipi de Mutxamel. Les Regidories de Serveis Socials, Educació i Participació Ciutadana han organitzat un sistema d’atenció directa per a tractar de cobrir la necessitats bàsiques d’aquestes famílies. Aqueixa porta d’entrada és a través del telèfon 965 95 64 40, una línia directa de l’àrea de Serveis Socials, situada en el Centre Social ‘José Bernabéu Alberola’, on es realitza la primera valoració a les persones afectades i es concedeix cita per a atendre de manera presencial aqueix mateix dia o l’endemà.

Gràcies a la col·laboració de l’Associació d’Ucraïnesos de la Província d’Alacant ‘*Slavutich’, tota aquesta guia d’acolliment ha sigut traduïda a l’ucraïnés.

De fet, l’afluència de refugiats ucraïnesos que acudeixen a les dependències municipals durant aquests dies és constant. Cal tindre en compte que moltes de les famílies que han aconseguit arribar a la província d’Alacant, fugint de la guerra que destrossa el seu país, han trobat allotjament en domicilis de Mutxamel on viuen des de fa anys ciutadans amb origen ucraïnés, que han obert la seua casa per a donar recer als seus compatriotes. Abans de començar el conflicte bèl·lic (24 de febrer), estaven empadronades a Mutxamel 136 persones que havien nascut a Ucraïna, per la qual cosa aquest municipi és lloc d’acolliment directe per a centenars de familiars, amics o coneguts que fugen de la guerra i busquen refugi a Espanya. És més, només en el que portem del mes de març ja hi ha més de 30 nous ciutadans ucraïnesos empadronats, així com una desena de menors escolaritzats en centres educatius de la localitat. Igual que Serveis Socials ha atés en les últimes dues setmanes a 63 persones procedents d’Ucraïna. Xifres que van a augment de manera diària.

A més, l’Associació d’Ucraïnesos de la Província d’Alacant ‘Slavutich’ de Mutxamel ja està donada d’alta en el registre local d’associacions, per la qual cosa la seua presència en aquesta població és tangible. La presidenta de l’associació, Antonina Rohalska, resident a Mutxamel des de fa anys, és l’encarregada de coordinar l’arribada de compatriotes, als quals els ofereixen una primera assistència. L’associació ‘Slavutich’ disposa d’un local a Mutxamel, al carrer Mare de Déu del Pilar, 34 (en l’antiga cafeteria ‘El bon gust’), on totes les vesprades, de 18 a 21.00 hores, durant tota la setmana, hi ha voluntaris del col·lectiu que recullen roba, aliments, material sanitari bàsic i productes infantils que seran distribuïdes entre les famílies ucraïneses que tracten de començar una nova vida en el municipi de Mutxamel.

Protocol de Serveis Socials

La Regidoria de Serveis Socials ha aprovat un protocol d’actuació que té per objecte establir, amb caràcter urgent i excepcional, els procediments a seguir per a la protecció de les persones refugiades procedents d’Ucraïna, amb motiu de la guerra, que constituïsquen el seu domicili en la localitat de Mutxamel. Per a això, l’ajuntament posa a la disposició de les persones afectades els seus recursos propis, així com podrà derivar l’atenció a altres organismes o ONGs.

Sobre la base de l’acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2022, pel qual s’amplia la protecció temporal atorgada en virtut de la Decisió d’Execució de la Unió Europea 2022/382, aquest protocol es pot aplicar a persones afectades pel conflicte d’Ucraïna que puguen trobar refugi en el municipi de Mutxamel que complisquen les següents condicions:

1) Nacionals ucraïnesos que es trobaren en situació d’estada a Espanya abans del 24 de febrer de 2022 que, a conseqüència del conflicte armat, no poden tornar a Ucraïna.

2) Nacionals de tercers països o apàtrides que residiren legalment a Ucraïna sobre la base d’un permís de residència legal vàlid (siga permanent o un altre tipus com a estudiants) expedit de conformitat amb el dret ucraïnés i no poden tornar al seu país o regió.

3) Nacionals d’Ucraïna que es trobaven en situació irregular a Espanya abans del 24 de febrer i que, a conseqüència del conflicte armat, no poden tornar a Ucraïna.

4) Membres de les famílies de les persones a què es refereix els apartats 1 i 2, ja siguen cònjuge o parella de fet; els seus fills menors solters o del seu cònjuge; o altres parents pròxims que visqueren junts com a part de la unitat familiar en el moment que es va generar la crisi humanitària.

Les fases de la intervenció començaran constaran de detenció, identificació, demandes i possibilitats de família i seguiment.

1. Detecció

Des que la persona afectada acudeix o és derivada als Serveis Socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Mutxamel, es procedirà a la seua citació amb la Treballadora Social de referència. Si la persona o unitat familiar presentara situació d’urgència, s’atendrà el mateix dia en què acudisca als serveis socials d’atenció primària; en cas contrari, es donarà cita per a l’endemà, amb la finalitat de reunir la documentació pertinent que servisca per a valorar les necessitats que presenten i donar així, una resposta més àgil i eficaç a aquestes. En l’entrevista es valorarà si la persona o unitat familiar precisa d’atenció soci sanitària, allotjament, atenció psicosocial o assistència legal.

2. Identificació

Una vegada identificats les necessitats, els recursos aniran destinats a les següents persones:

a) Famílies

b) Xiquets, xiquetes i adolescents desplaçats sense referent familiar o acompanyats per persona o persones que no siguen els seus representants legals. En aquest cas, se seguirà el protocol relatiu a la protecció de menors desplaçats des d’Ucraïna a la Comunitat Valenciana a conseqüència del conflicte bèl·lic, dictat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

c) Dones joves soles amb especial vulnerabilitat, on s’aplicarà el protocol d’actuació dels serveis socials d’atenció primària davant l’Acolliment de Persones refugiades procedents d’Ucraïna, dictat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

d) Qualsevol cas assimilable als anteriors que produïsca desatenció o desemparament a la persona sol·licitant.

3. Demandes i possibilitats de la família

Es prestarà especial atenció a les demandes que manifesten les persones refugiades, així com s’intentarà conéixer les possibilitats amb les quals compta la persona. És a dir, si disposen de xarxa de suport, familiars, opcions d’habitatge, etc. Sobre la base de les demandes manifestades, es realitzaran les derivacions pertinents a les administracions i organismes amb competència directa atorgada per la normativa vigent.

Pel que respecta a les actuacions pròpies dels Serveis Socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Mutxamel, es posaran a disposició els següents recursos:

a) Recursos professionals: se’ls brindarà el suport professional de l’equip d’atenció primària bàsica dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mutxamel, oferint suport social, psicològic i legal, que minore el patiment per la situació excepcional que presenten, i reben adequadament la informació sobre els tràmits per a legalitzar la seua situació a Espanya a través de la *solitud de Protecció Internacional Temporal.

b) Recursos econòmics: en llaures a cobrir les necessitats bàsiques que presenten, s’estableix un procés extraordinari i urgent de reconeixement de Prestacions Econòmiques Individuals d’Emergència Social, que s’aprovaran per Decret. A causa de la urgent i extrema emergència social que presenten les famílies sol·licitants, les comissions d’aprovació i concessió se celebraran setmanalment. Aquest procediment extraordinari i urgent es mantindrà mentre dure l’emergència social decretada a conseqüència de la guerra que li dona origen.

4. Seguiment

Els Serveis Socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Mutxamel duran a terme un seguiment per part de les professionals de referència, amb els següents objectius:

– Minimitzar els riscos i/o atendre els que sorgisquen durant el seguiment.

– Oferir suport psicosocial davant situacions d’estrés posttraumàtic, bloqueig emocional i traumes.

– Oferir suport a la família acollidora.

– Contemplar totes i cadascuna de les variables circumstancials que sorgisquen i que puguen produir canvis en la dinàmica familiar

Aquest protocol estarà vigent fins que es detecte una disminució de les demandes d’ajudes d’emergència o una normalització de la situació que quede fora dels criteris d’emergència i urgència social. No obstant això, en aqueix moment, els Serveis Socials mantindran l’oferiment d’informació, orientació i assessorament, així com la valoració i l’aplicació dels recursos necessaris que garantisquen no sols la cobertura de les necessitats bàsiques, si no aquells que milloren la qualitat de vida de les persones.

Mes informació:

Protocol d’Educació

Per part seua, la Regidoria d’Educació se centrarà en les necessitats del col·lectiu més vulnerable afectat per la crisi humanitària: els menors. Per a donar resposta educativa a les necessitats de caràcter més urgent de menors i joves que estan arribant a Mutxamel des d’Ucraïna, la Regidoria d’Educació ha establit un conjunt de mesures, entre les quals es troben:

● Un procés de sol·licitud de plaça escolar àgil i eficaç, que permeta una resposta ràpida des dels centres al tràmit d’escolarització extraordinària minimitzant els danys i afavorint la seua inclusió socioeducativa.

● Suports, serveis i recursos educatius per a aprendre la llengua castellana/valenciana. La llengua vehicular és el mecanisme clau per a l’òptima inclusió socioeducativa i cultural.

● Programes de suport per a desenvolupar habilitats socials, psicoemocionals i relacionals que permeten als menors superar els traumes produïts per la guerra, fomentar la seua capacitat d’adaptació i millorar les maneres de relacionar-se correctament amb el nou entorn i grup d’iguals.

● Necessitat de ser dotats dels mitjans i ajudes materials necessàries per a aconseguir una inclusió educativa en igualtat d’oportunitats.

La Conselleria d’Educació ha delegat als ajuntaments coordinar la necessària escolarització sobrevinguda de totes les persones que es troben en el tram d’edat de tres a setze anys. Davant la sol·licitud d’escolarització sobrevinguda en centres educatius públics que impartisquen segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, s’actuarà d’acord amb els següents criteris:

1. Amb la major celeritat s’oferirà a la persona sol·licitant la relació de vacants existents en els nivells educatius corresponents de tots els centres públics del municipi perquè, entre elles, trie el centre educatiu de la seua lliure elecció. Es procurarà l’agrupació de germans i germanes o membres d’una mateixa unitat familiar o, si és el cas, es procurarà l’agrupació en el centre educatiu en el qual estiguen escolaritzades les filles i fills de la família acollidora.

2. En el cas que no existisca cap centre educatiu públics amb vacants per a escolaritzar a la persona o persones sol·licitants en el nivell educatiu corresponent, s’informarà la inspecció educativa del municipi i es proposarà a la direcció territorial l’autorització d’un increment de fins al deu per cent del número màxim d’alumnat per aula per a atendre les necessitats immediates d’escolarització d’aquesta població vulnerable.

3. Si l’aplicació dels criteris anteriors no permet satisfer l’escolarització sobrevinguda del conjunt de persones sol·licitants, la inspecció educativa haurà de formular al Servei de Planificació Educativa una proposta per a habilitar una o diverses unitats educatives de caràcter *internivel, tant en Infantil, com en Primària i Secundària.

4. Sense perjudici del que s’estableix en els punts anteriors, des de l’Àrea d’Educació del municipi s’haurà de facilitar i fomentar l’escolarització de l’alumnat d’entre zero i tres anys en els centres públics d’Educació Infantil (escoles infantils), així com la participació de les persones majors de setze anys que ho desitgen en els centres públics de formació de persones adultes.

Així mateix, el protocol d’acolliment elaborat per la Regidoria d’Educació inclou un llistat de telèfons de contacte, adreces de correu electrònic i accessos directes a la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel. Altres eines que Educació vol posar a la disposició dels afectats són oferir un programa de suport extraescolar, per a afavorir el suport educatiu, l’aprenentatge de la llengua i l’acompanyament psicoemocional. També estan previstes ajudes per a material escolar i educatiu adequat a les característiques i necessitats, així com afavorir la inclusió de l’alumnat nouvingut en activitats d’oci positiu, sa i creatiu (donant-los a conéixer els recursos lúdics i esportius existents en el nostre entorn). I tot això sense deixar de costat les campanyes de sensibilització d’acolliment i suport a la comunitat ucraïnesa.

Mes informació:

Protocol d’Educació traduït a l’ucraïnés: