L’Ajuntament concedeix ajudes de promoció d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu

La Regidoria d’Educació disposa d’un pressupost extraordinari per a atendre despeses de material o activitats d’integració escolar

7 de setembre de 2022

L’Ajuntament de Mutxamel ha llançat una línia d’ajudes destinades a la promoció d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu. Aquestes ajudes es poden tramitar durant tot el curs 2022-2023, que comença d’ací a uns dies. L’objecte i la finalitat de la Regidoria d’Educació, promotora d’aquesta iniciativa, és concedir ajudes econòmiques a persones o unitats familiars en situació de necessitat social, que no poden accedir a les diferents etapes educatives en les mateixes condicions que la resta de la ciutadania.

El procediment per a tramitar aquestes ajudes parteix del Servei d’Educació, que iniciarà el procediment d’ofici per proposta d’inclusió del tècnic/tècnica de la intervenció social municipal del Ajuntament de Mutxamel que haja valorat la situació de necessitat social, o per proposta de professionals del centre educatiu, professionals de l’equip base de Serveis Socials Municipal o professionals de Sanitat.

Existeixen diverses modalitats d’ajudes, com són:

– Transport a centres rehabilitadors o terapèutics

– Escola infantil de 0 a 2 anys, fins a 5 mensualitats

– Material escolar extraordinari per motius sobrevinguts o justificats

– Ajudes de llibres de text extraordinàries

– Escola Matinera per a afavorir la conciliació familiar

– Activitats complementàries per necessitats d’integració escolar

– Activitats extraescolars per necessitats d’educació

 L’Ajuntament de Mutxamel ha destinat per a aquestes ajudes un pressupost de 14.000 euros, que estarà disponible durant tot el curs 2022-2023. Els requisits que se sol·liciten a les persones beneficiàries són haver sigut derivat per personal professional de l’àrea d’Educació, del centre educatiu, de l’equip base de Serveis Socials o professionals de Sanitat; residir i estar empadronats a Mutxamel; acreditar disposar de plaça en qualsevol dels centres o serveis objecte de l’ajuda; no disposar d’ingressos suficients per a afrontar despeses d’atenció i escolarització sol·licitada; que la persona o família accepte les mesures establides en el disseny d’intervenció elaborat per l’o la professional; i que es complisquen els requisits econòmics d’accés de la convocatòria general de beques municipals de menjador escolar.