I Concurs Betlems 2023

Dins de la programació anual de l’àrea de festes per a l’any 2023, l’Ajuntament de Mutxamel convoca el PREMI I CONCURS BETLEMS de Mutxamel, any 2023, l’objectiu del qual és fomentar i dinamitzar la participació ciutadana en les activitats de Nadal que promou l’Ajuntament de Mutxamel per a 2023.
La convocatòria es regirà per l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Mutxamel, publicada en el BOP d’Alacant núm. 126 de 3 juny de 2006, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara en avant LGS) i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, excepte en aquells aspectes que per l’especial naturalesa d’estes subvencions no resulte aplicable. Així mateix, es regirà per les bases d’execució del vigent Pressupost municipal.
La regulació d’este concurs es desenvoluparà en règim de concurrència competitiva.

 

Amb data 16/11/2023 s’ha publicat en el BOP número 220 l’edicte de la convocatòria de l’I Concurs de Pesebres de 2023. 

El termini de presentació de les sol·licituds per a participar en aquest curs serà del 17 de novembre a l’11 de desembre de 2023.

 Bases I Concurs Betlems

concurso belenes