BONIFICACIÓ EN L’IBI PER INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I/O FOTOVOLTAIQUES

Comunicacions, Hisenda, Noticies

L’article 4 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns immobles recull, entre altres, la següent bonificació:

“4)-. En aplicació de l’article 74.5. del TRLRHL, tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, els immobles en els quals s’haja instal·lat un sistema energètic eficaç per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor que incloguen col·lectors disposen de la corresponent homologació. No sent aplicable aquesta bonificació quan la instal·lació dels sistemes d’energia solar siga obligatòria. Es mantindrà vigent aquesta bonificació mentrestant persistisquen instal·lats i en funcionament aquests sistemes energètics com a màxim per a un període de tres anys.”

La gestió d’aquest Impost està delegada en SUMMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, per tant és davant aquest òrgan davant el qual cal presentar la sol·licitud de bonificació.

La documentació que ha d’acompanyar a aquesta sol·licitud és la següent:

 1. Instal·lació plaques tèrmiques:

· Factura

· Fotos

· Homologació dels col·lectors

2.Instal·lació plaques fotovoltaiques:

· Factura

· Fotos

· Certificat de la GVA d’instal·lació de baixa tensió.

(Explicació: La factura, per a tindre constància de la instal·lació, les fotos per a saber on i quin aparell s’ha instal·lat i poder comprovar que els col·lectors de les instal·lacions tèrmiques estiguen correctament homologats. A més de la factura i les fotos en una instal·lació de plaques fotovoltaiques es precisa la certificació de la GVA.)

 

cartell noticia