SUBVENCIÓ Plan + Cerca

Noticies

L’Excma. Diputació Provincial, ha aprovat la concessió de subvencions nominatives dineràries PLAN + CERCA 2020 a l’Ajuntament de Mutxamel en les línies d’Actuació amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 31.3231.4620200, concedint a l’Ajuntament la quantitat de 230.352,00€ per a gastos de funcionament i manteniment centre docents d’educació infantil, primària i secundària.

imagen noticia