Sessió de participació ciutadana Modificació Puntual nº37 de les NN.SS. Rio Park

El dimarts 12 de març de 2024 a les 17:00h en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Mutxamel, tindrà lloc la sessió de participació ciutadana.

Podrà seguir-se de manera en línia la sessió de zoom en el següent enllaç.

Objecte substantiu: definir l’àmbit que quedarà afecte a gestió mitjançant Actuacions Aïllades, partionant-lo del qual quedarà subjecte a Actuacions Integrades, fixant per a este les seues condicions de gestió i connexió. I establir les determinacions de l’ordenació estructural.

Objectius complementaris:

  1. Redefinició quantitativa i qualitativa de l’ordenació estructural de l’àmbit.
  2. Integració de l’ordenació estructural vigent, amb la infraestructura verda resultant d’esta Modificació núm. 37.
  3. Desclassificació de les Fases I i C, que passen de Sòl Urbà Zona 4b, a Sòl No Urbanitzable Zona 11, Agrícola. L’edificabilitat resultant d’estes Fases es transferix a la resta de les zones objecte d’esta Modificació.
  4. Desclassificació i/o reclassificació del sòl on es proposa el traçat del Barranc del Juncaret, i del Corriol de la Baiona, que passen a Sòl No Urbanitzable de protecció SNUP.
  5. Delimitació i característiques de la infraestructura verda.
  6. Divisió del territori del Pla Parcial Riopark en tres sectors.

Consulta la versió inicial i l’estudi ambiental en el següent enllaç.

rio park