Qüestionari de Participació Ciutadana

Noticies, Participació Ciutadana

Qüestionari de Participació Ciutadana del Pla de Reforma Interior Modificatiu “Rio Park”, de Mutxamel, per a la realització de l’Informe d’Impacte de Gènere i l’Informe d’Impacte a la Infància, l’Adolescència i les Famílies.

Incorporar la variable de gènere als instruments de planejament suposa l’acceptació que un municipi millor és possible i que s’ha de concretar en un compromís polític per al seu desenvolupament. En el cas de la Comunitat Valenciana, el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d’aprovació del text refós de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (TRLOTUP) recull la necessitat de considerar l’impacte de gènere als articles 1 i 13, així com a l’Annex XII (criteris i regles per a la planificació amb perspectiva de gènere).

D’altra banda, a l’article 6 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, s’assenyala que “Els plans sectorials i els projectes normatius… incorporaran un informe d’impacte a la infància i adolescència”. A més, l’article 13 del TRLOTUP indica que “L’ordenació territorial i urbanística procurarà les condicions necessàries per aconseguir ciutats socialment integrades, evitant solucions espacials discriminatòries que generin àrees marginals i ambients d’exclusió social, que són contràries als valors constitucionals”.

Aquest qüestionari de participació ciutadana vol identificar les necessitats bàsiques de la població en matèries de gènere, infància, adolescència i família.

TERMINI DE PARTICIPACIÓ: 45 dies hàbils a comptar des de la publicació

Qüestionari: https://forms.gle/URj6Py6fAkmS8JVA7

Procés de participació Rio Park

CSP