PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE MUTXAMEL

Noticies

08/04/2021

El mes de febrer passat la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica va aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) de Mutxamel.

L’elaboració del Pla es realitza de conformitat amb la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, la qual indica que la redacció dels plans locals de prevenció d’incendis forestals tindrà caràcter obligatori quan en els municipis hi haja zones d’alt risc d’incendis. Este pla té un període de vigència de quinze anys i serà revisat cada cinc anys

Este PLPIF ha de concretar i adaptar les actuacions d’àmbit local que es recullen en els documents de planificació d’àmbit superior, en este cas el Pla de Prevenció d’Incendis de la Demarcació d’Altea, així com determinar aquelles mesures generals per a la prevenció d’incendis forestals, la defensa de les muntanyes i terrenys forestals inclosos en el terme municipal, la protecció de les persones, els béns i nuclis rurals; com també la promoció i l’adopció d’una política de prevenció adequada segons les necessitats i possibilitats de la població de Mutxamel.

Els objectius generals que es perseguixen amb este PLPIF són:

  • Realitzar accions per a evitar l’inici dels incendis forestals.
  • Minimitzar el nombre d’incendis produïts per causes antròpiques.
  • Minimitzar la superfície afectada pels incendis originats.
  • Minimitzar els danys derivats d’un incendi forestal.
  • Augmentar les oportunitats de control davant un foc forestal mitjançant l’adaptació de les infraestructures de prevenció existents o mitjançant altres de nova creació.

En definitiva, este Pla concreta la realització d’actuacions dirigides tant a evitar l’inici dels incendis forestals, com a minimitzar els danys, en cas que estos es produïsquen.

El PLPIF de Mutxamel es pot consultar en l’apartat Normativa d’esta pàgina web i també en l’enllaç: http://agroambient.gva.es/es/web/prevencion-de-incendios/planes-aprobados