Obertura de termini per a ofertes del Mercat Municipal

El dia 23 de novembre s’obri termini per a la presentació d’ofertes per a l’adjudicació dels posats Lot 1-lloc nº6 carnisseria i Lot 2-lloc nº10 Forn i Pastisseria del mercat municipal de Mutxamel.

Les proposicions es presentaran, en format electrònic a través de la Plataforma de contractació del Sector Públic amb caràcter opcional o en mode presencial si es tracta de persones físiques, durant el termini de HUIT DIES NATURALS a comptar del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant situat en la Plataforma de Contractes del Sector Públic i al qual també pot accedir-se a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel (fins al 30 de novembre).

Mercado Municipal Mutxamel