Informació publica proposta Novació del Conveni de Col·laboració Urbanística i Abast Transaccional subscrit el 11/05/17 per a l’impuls de les actuacions urbanístiques de planejament i gestió en l’àmbit denominat PP RÍO PARK

Edicte

Actas