Fira d’Andalusia

L’objecte d’aquestes bases és regular els requisits i el procediment per a l’atorgament de les llicències d’ús comú especial normal, de les set carpes que l’Ajuntament de Mutxamel instal·larà, en un principi (tot i que podrà ampliar-se la quantitat), en ocasió de l’activitat “Fira d’Andalusia”, destinades a associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Mutxamel, relacionades amb l’objecte de l’activitat, i cases regionals d’Andalusia de la província d’Alacant.

Bases

CSP