Els centres educatius de Mutxamel comptaran amb el programa municipal de “Educació per a la salut”

Mutxamel 14 de març de 2023

L’Ajuntament de Mutxamel tornarà a oferir el programa municipal de “Educació per a la salut” als centres educatius de Mutxamel a través de personal sanitari, com feia des de l’any 2007.

La Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat Valenciana ha estimat el requeriment interadministratiu interposat per l’Ajuntament de Mutxamel en el mes febrer, deixant sense efecte el seu informe anterior emés al desembre de 2022, pel qual establia que el programa municipal de “Educació per a la salut” i la figura del sanitari/a escolar proposat, implicava duplicitat de funcions respecte a les desenvolupades per l’Administració Autonòmica a través de la cartera de serveis de promoció de la salut en l’àmbit educatiu.

Aquest segon informe emés el 8 de març de 2023 per la Generalitat Valenciana, estableix que el Programa d’Educació per a la salut proposat per l’Ajuntament de Mutxamel, té caràcter complementari a les activitats desenvolupades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i introdueix les adaptacions precises per a produir una sinergia d’efectes, no incorrent per tant en duplicitat.

Aquest nou informe suposa per a la Regidoria d’Educació el restabliment del Programa d’educació per a la Salut que es venia prestant des de l’any 2007, amb gran acceptació entre la comunitat educativa i la ciutadania de Mutxamel

.Gabinet de Comunicació Ajuntament de Mutxamel

CSP