Comunicat de Premsa

Mutxamel, 15 de maig de 2024

 

Des de l’Ajuntament de Mutxamel, sent coneixedors de la situació en la qual es troba la mare del jove Daniel, després de les declaracions emeses en el programa “Temps al temps” de la cadena Mediaset en la vesprada del dia d’ahir, hem de precisar les següents qüestions.

  1. Els Servicis Socials de l’Ajuntament oferixen a tota la ciutadania de Mutxamel un ampli ventall de servicis i prestacions, per a fer costat a les persones, famílies o unitats de convivència, grups i comunitats a resoldre les seues dificultats i necessitats, a través de la intervenció professional i actuacions preventives de caràcter universal i gratuït a fi de millorar la seua qualitat de vida.
  2. El passat 10 de maig el Servici de Promoció a l’Autonomia Personal, va atendre presencialment el seu fill Daniel, moment on va posar en coneixement d’este servici la situació en la qual es troba la seua mare. En esta trobada, l’Educadora Social va oferir una cita amb la Treballadora Social per a explorar la situació i trobar possibles vies d’intervenció. Davant la situació en la qual es troba l’habitatge, es decidix donar prioritat a l’exploració i intervenció en este cas. Per això, s’ha programat una cita immediata, on s’aprofitarà la presència tant de l’Educadora Social com de la Treballadora Social per a valorar la situació i prendre mesures necessàries, igual que s’actua per este ajuntament davant situacions referides a estes matèries.

En esta mena de situacions, on es presenta una problemàtica social, d’una banda, i una d’insalubritat de l’habitatge, per un altre, la solució s’ha d’abordar des de diversos departaments, i s’actua amb les següents directrius:

  1. Des del departament competent en matèria de Sanitat, es dona Tràmit d’Audiència a la propietat de l’immoble advertint que, si en el termini assenyalat en el mateix no s’ha efectuat la neteja de l’immoble amb vista a restablir la salubritat de l’habitatge, s’actuarà d’ofici amb càrrec a la propietat, prèvia autorització judicial, amb caràcter general, de conformitat amb l’assenyalat en l’art. 8.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, atés que cal deixar clar, que el domicili és inviolable i cap entrada podrà fer-se excepte amb consentiment del seu titular, flagrant delicte o resolució judicial (art. 18.2 Constitució Espanyola); el que això fa que puga constituir-se en un obstacle difícil d’impedir.
  2. D’altra banda i, de conformitat amb l’assenyalat en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Servicis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, els Servicis Socials d’Atenció Primària Bàsica de l’ajuntament han d’acompanyar a totes les persones usuàries des dels àmbits que siguen requerits (treball social, educació social, assessorament jurídic, assessorament psicològic, etc.) perquè estes participen en l’elaboració dels processos d’intervenció social, en l’execució d’acords i accions que els permeten resoldre la problemàtica que presenten, així com en la presa de decisions que milloren la seua qualitat de vida. En esta línia s’està treballant, com s’ha indicat més amunt, resultant que en la imminent cita, s’explorarà la situació i s’indicarà les vies d’actuació.

L’Ajuntament de Mutxamel reitera el seu compromís amb la protecció de les famílies vulnerables i es compromet a brindar tot el suport necessari per a millorar la situació d’esta mare i la seua família. Es continuarà treballant en conjunt amb els servicis socials per a oferir l’ajuda i recursos necessaris.

 

Gabinet de Comunicació Ajuntament de Mutxamel

ayuntamiento de mutxamel