OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES PER A L’ADJUDICACIÓ DE CONCESSIONS D’OCUPACIÓ DE PARADES VACANTS DE VENDA EN EL NOU MERCAT MUNICIPAL DE MUTXAMEL

Noticies

OBJECTE: S’adjudicaran les concessions administratives per a l’ocupació de les parades vacants del Mercat Municipal de Mutxamel, tenint per objecte el dret a ocupar de manera privativa i amb caràcter exclusiu una de les parades de venda, amb la finalitat i l’obligació de destinar-la a la venda al detall d’articles per als quals estiguera autoritzat.

LLOCS QUE IXEN A LICITACIÓ. Les parades objecte de concessió administrativa són les parades actualment vacants assenyalades en el Plec de condicions Tècniques que es codifiquen conforme als lots següents:

LOT 1 Parada núm. 3 Adobats i conserves

LOT 2 Parada núm. 4 Carnisseria

LOT 3 Parada núm. 6 Carnisseria

LOT 4 Parada núm. 7 Salaons i conserves

LOT 5 Parada núm. 8 Productes ecològics, locals, km 0 i delicatesen

LOT 6 Parada núm. 10 Herboristeria i dietètica

LOT 7 Parada núm. 14 Fruiteria autòctona i internacional

LOT 8 Parada núm. 15 Fruites, verdures i hortalisses

– ABAST DE LA CONCESSIÓLa concessió comprén la prestació del servei de mercat en les parades objecte de licitació. La concessió s’efectuarà individualment per a cada parada, no podent ser la mateixa persona natural o jurídica, adjudicatària de més d’una parada que conformen una unitat comercial, per la qual cosa els licitadors han d’indicar el lot al qual concorren.

Els licitadors interessats podran concórrer a un o diversos lots presentant una sola proposició per cadascun d’ells, si bé no podran resultar adjudicataris de més d’un lot pel que de resultar classificats en primer lloc en la classificació de més d’un lot han d’optar a un sol lot, renunciant a la resta de lots en el termini concedit per a la presentació de la documentació requerida per a l’adjudicació.

– TERMINI CONCESSIONAL La duració de la concessió objecte de contracte serà de 25 anys conforme a l’assenyalat en el Plec de condicions Tècniques i terminis màxims assenyalats en l’article 93.3 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques.

– PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA Les proposicions (instàncies i documentació necessària) per a prendre part en el concurs d’adjudicació, es presentaran en sobre tancat si es realitza de manera presencial o en arxiu electrònic si es presenta a través de la plataforma i que al seu torn contindrà dos sobres o arxius amb la documentació següent:

SOBRE A: Documentació administrativa

  • Declaració responsable del licitador segons model inclòs Plec de condicions administratives.

SOBRE B: Proposició

Els licitadors presentaran en un sobre diferent LA PROPOSICIÓ que continga l’oferta a valorar conformement als criteris d’adjudicació assenyalats en el plec de clàusules administratives conformement al model assenyalat i acompanyada dels documents requerits en la clàusula 4a i Annex II del Plec de condicions Tècniques:

  • “Annex II: MODEL DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA”, reomplit i signat. Acompanyat dels documents necessaris acreditatius que seran objecte de baremació.

Els licitadors interessats podran concórrer a un o diversos lots presentant una sola proposició per cadascun d’estos, si bé no podran resultar adjudicataris de més d’un lot pel que de resultar classificats en primer lloc en la classificació de més d’un lot han d’optar a un sol lot i renunciar a la resta de lots en el termini concedit per a la presentació de la documentació requerida per a l’adjudicació.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: DOC20230707115108PPT.pdf (contrataciondelestado.es)

LIEGO CLÀUSULES ADMINISTRATIVES: DOC20230707115122PCAP.pdf (contrataciondelestado.es)

PUBLICITAT DEL PLEC, TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS PER A PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA.

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, este Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant situat en la Plataforma de Contractes del Sector Públic al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent:

Plataforma de Contratació del Sector Públic (contrataciondelestado.es)

Les proposicions dels interessats seran secretes i la seua presentació presumix l’acceptació incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat de les condicions tècniques i de les clàusules administratives particulars incloses en els plecs que regixen esta convocatòria.

Les proposicions es presentaran en format electrònic a través de la Plataforma de contractació del Sector Públic, amb caràcter opcional. o de manera presencial si es tracta de persones físiques, durant el termini de quinze dies naturals a comptar del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant situat en la Plataforma de Contractes del Sector Públic i al qual també pot accedir-se a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel.

Obertura de termini per a la presentació d’ofertes: dissabte 08 /07/2023.

Data fi de presentació d’oferta:  divendres 22/07/2023 a les 23:59h

Plataforma de Contratació del Sector Públic (contrataciondelestado.es)

– Lloc i forma de presentació de les proposicions de manera presencial (només per a persones físiques):

La presentació de la proposició no electrònica o presencial es realitzarà en sobre tancat que s’entregarà en els llocs següents:

 a) En el Registre General de l’Ajuntament, en horari d’oficines, de dilluns a divendres.

 b) Així mateix podran presentar-se les proposicions per qualsevol de les altres formes establides en l’art. 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

c) Quan les proposicions s’envien per correu, el licitador ha de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’Oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant correu electrònic (contractacio@mutxamel.org), consignant-se el número d’expedient, títol complet de l’objecte del contracte indicant la parada a que concorre i nom de l’interessat en l’adquisició.

Els sobres es presentaran identificats en el seu exterior, on apareixerà la licitació a la qual concorren, el número de lot, signat pel licitador o la persona que el represente. i el nom i cognoms o raó social de l’empresa.

10.2- Presentació de proposicions electròniques a través de la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLICO (persones jurídiques i opcional persones físiques):

Per a la presentació de les proposicions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic els licitadors han de preparar la documentació i els sobres que componen l’oferta mitjançant l’“Eina de Preparació i Presentació d’ofertes” (Veure Guia de Serveis de Licitació Electrònica per a empreses: Preparació i presentació d’ofertes) que tenen a la seua disposició en la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic en la següent adreça:  http://contrataciondelestado.es/.

Pel que fa a l’ús d’estos serveis pel licitador és requisit inexcusable ser un usuari “operador econòmic” registrat de la Plataforma de Contractació de Sector Públic i omplir no sols les dades bàsiques de l’alta sinó també les addicionals (Veure “Guia de l’Operador Econòmic) Quant als requisits tècnics per al seu ús són molt simples: connexió a Internet, navegador amb una versió de Java actualitzada (preferentment a partir de la v1.8) i certificat electrònic reconegut per l’Administració General de l’Estat (@signatura) El contingut de les proposicions serà el mateix que en la manera presencial, amb la presentació de la documentació requerida per a cadascun dels sobres A i B però en format electrònic, seguint per a això les instruccions d’utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

1.- CRITERI EXPERIÈNCIA: Es valorarà l’experiència demostrada en la professió pel personal al capdavant de la concessió, ja siga per compte propi o alié, que assegure la correcta execució de l’activitat comercial, sempre que esta experiència es puga acreditar.

2. CRITERIS SERVEIS COMPLEMENTARIS. Per la realització de serveis complementaris que potencien l’afluència de clients al mercat i que incorporen aspectes com el repartiment a domicili, servei de pagament amb targeta, venda per internet i pàgina web. El concessionari presentarà declaració responsable de la prestació de serveis complementaris.

3. CRITERI PREMIS. S’atorgaran punts per cada premi o reconeixement obtingut en l’exercici de l’activitat comercial. Sempre que els premis es puguen acreditar.

4. CRITERI FORMACIÓ. Per haver participat el personal que vaja a estar al capdavant de la concessió en cursos, conferències, jornades o altres activitats formatives relacionades amb l’activitat a exercir en la parada o amb el sector comercial. Es valorarà sempre que esta formació es puga acreditar.

5. CRITERI CONTRACTACIÓ DE NOUS TREBALLADORS. Compromís de creació de llocs de treball.

MÉS INFORMACIÓ:

Plataforma de Contratació del Sector Públic (contrataciondelestado.es)

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: DOC20230707115108PPT.pdf (contrataciondelestado.es)

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES: DOC20230707115122PCAP.pdf (contrataciondelestado.es)

Les persones interessades a participar en la licitació podran si ho desitgen veure la parada a la qual opten, dirigint-se al Mercat Municipal de Mutxamel i preguntant per la persona encarregada del Mercat, de dilluns a dissabtes de 8h a 14h.