Ple 31/10/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components d’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 31 d’octubre de 2019 a les 12:00 hores, en el Saló de Plens, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora d’acord amb el següent d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2019/14, DE 26 DE SETEMBRE I NÚM. 2019/15 DE 21 D’OCTUBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.1.1. Modificació del contracte de prestació del “Servici de neteja viària i arreplega de residus sòlids urbans de terme municipal de Mutxamel” a instàncies del contractista per a canvi d’horari en el servici de neteja viària
3.1.2. Modificació del contracte “Servici de neteja viària i arreplega de residus sòlids urbans” consistent en la no execució simultània de l’adequació de totes les parcel·les destinades a poda.
3.1.3. Ratificació del Decret ASGE NÚM. 2019/1642 de data 15 d’octubre de 2019, de no interposar Recurs d’Apel·lació contra la sentència núm. 468/2019 dictada en RCA núm. 526/2017.

3.2. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.2.1. Vivendes d’ús turístic informe municipal de compatibilitat urbanística que permeta el dit ús.

3.3. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.3.1. Informe Tesorería-Intervención Llei lluita contra la morositat en les operacions comercials i Període Mitjà de Pagament del Trimestre 3r de 2019.
3.3.2. Expedient número 2019/041 de modificació de crèdits al pressupost de 2017 prorrogat per a 2019 per suplements de crèdits.

3.4. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.4.1. Determinació dies declarats Festius Locals per a l’exercici 2020

3.5. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.5.1. Aprovació de la subvenció nominativa a favor del Club Esportiu Taekwondo Orhum Tau.
3.5.2. Aprovació de la convocatòria i bases del III Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel 2020.
3.5.3. Aprovació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Comissió de la Cavalcada de Reis Mags any 2019/2020.

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pel grup municipal Compromís de la Millora del Transport urbà i interurbà i bonificació juvenil.
4.2. Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE, Compromís, PODEM, PP i Ciutadans sobre “25 novembre Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra les dones”

5. DESPATX EXTRAORDINARI.
5.1 Declaració institucional “Ampliació Formació Professional Mutxamel”.

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 28 d’octubre de 2019
L’ALCALDE

Acta (pdf)

Vídeo sessió