Ple 29/11/2018

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 29 de novembre de 2018 a les 19:00 hores, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, en la Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2018/10, DE 25 D’OCTUBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i l’entitat Mutxamel Club de Futbol per a la temporada 2018/2019.
3.1.2. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mutxamel i la Universitat Politècnica de València per a la continuació de l’Aula Empresa denominada “AULA RIU SEC”. CULTURA-PROCEDIMENT GENERAL.
3.1.3. Ratificació del Decret d’Alcaldia NÚM. ASPE/2018/1532, de data 9 de novembre de 2018 sobre rectificació de l’aprovació de la memòria valorada per a la construcció d’un aulari i gimnàs en el CEIP Arbre Blanc. Pla Edificant. EDUCACIO-PG-2018/8

3.2. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.2.1. Assignació de Col·legi Electoral i reubicació de Meses Electorals.
3.2.2. Modificació del règim retributiu de la situació d’incapacitat temporal i absències per malaltia o accident del personal al servici de l’Ajuntament de Mutxamel.

3.3. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.3.1. Concessió bonificació en l’ICIO a la Societat Musical l’Aliança de Mutxamel.
3.3.2. Concessió bonificació en l’ICIO a la mercantil SANT PERET DE MUTXAMEL E.S., S.L.

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pel grup municipal Compromís per a assegurar un cabal ecològic al Riu Monnegre (massa 30.05)
4.2. Moció presentada pel grup municipal Unitat d’Esquerres per Mutxamel per a previndre i ajudar als afectats per la ludopatia.
4.3. Moció presentada pel grup municipal PP en defensa del Transvasament Tajo- Segura.
4.4. Moció presentada pel grup municipal Ciutadans de “Publicació en la web municipal les mocions aprovades i el seu estat d’execució”

5. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
5.1 Declaració institucional: 25 de novembre Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra les dones.

6. DESPATX EXTRAORDINARI.

7. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 26 de novembre de 2018
L’ALCALDE

Firmat.- Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió