Ple 27/12/2018

Actes
Compartir

CONVOCATORIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 27 de desembre de 2018 a les 19:00horas, en el Saló de Plens, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora d’acord amb el següent, ORDE DEL DIA:

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2018/11, DE 29 DE NOVEMBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Adhesió Códic Ètic Turisme valencià.

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Creació de la Comissió de Coordinació en l’àmbit de la protecció de menors en situació de risc de l’Ajuntament de Mutxamel

3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Aprovació de la liquidació de la gestió del Servici Municipal d’aigua potable corresponent a l’exercici 2016.
3.3.2. Pròrroga de l’encàrrec de gestió de “Manteniment de zones verdes i arbratge del municipi i parc públic municipal”

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pel grup municipal Compromís per Mutxamel “Per a la gratuïtat de l’AP-7 i l’adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió”

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 20 de desembre de 2018
L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió