Ple 27/02/2020

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 27 de febrer de 2020 a les 12.00 hores, en el Saló de Plens, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria l’endemà passat a la mateixa hora, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 2019/19, DE 20 DE DESEMBRE, I NÚM. 2020/01, DE 30 DE GENER.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1. Aprovació de la subvenció nominativa a la Comissió de Festes de Moros i Cristians de Mutxamel any 2020
3.1.2. Modificació de la Declaració Institucional adoptada en sessió plenària de 31 d’octubre de 2019 “Ampliació Formació Professional Mutxamel”

3.2. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.2.1. Informe de Tresoreria-Intervenció Llei lluita contra la morositat en les operacions comercials i Període Mitjà de pagament del trimestre 4t de 2019

4. MOCIONS
4.1. Moció dels grups municipals PSPV-PSOE, Compromís, Podem, PP i Ciutadans del “Dia Internacional de la Dona”

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, a data de la signatura electrònica

L’ALCALDE

Convocatòria i orde del dia (pdf)

Acta (pdf)

Vídeo sessió