Ple 26/04/2018

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 26 d’abril de 2018 a les 19:00horas, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2018/3 DE 22 DE MARÇ.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Aprovació proposta inicial sol·licitud de felicitació pública a títol individual per a Víctor Rubio Budia i José Belda Atoche.
3.1.2. Aprovació proposta inicial sol·licitud de felicitació pública a títol individual per a Raúl Martínez Amorós i Juan Manuel Ferri Fuentes.
3.1.3. Aprovació Inicial Reglament del Servici Coworking de Mutxamel

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat Càritas Parroquial “El Salvador” any 2018.
3.2.2. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat Associació de Jubilats i Pensionistes Mare de Déu de Loreto 2018
3.2.3. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat esportiva Club Bàsquet Innova Mutxamel, Anualitat 2018.
3.2.4. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat esportiva Club Esportiu Taekwondo Orhum Tao, Anualitat 2018.
3.2.5. Conveni de col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat esportiva Club de Pilota Valenciana Mutxamel, Anualitat 2018.

3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Liquidació del cànon del curs 2016/2017 del contracte Gestió del Servici Públic d’Escola Infantil de primer cicle “El Ravel”

3.3.2. Sol·licitud de compatibilitat formulada pel treballador d’este Ajuntament D. José Luis Pérez García per a l’exercici d’activitat privada.

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.4.1. Sol·licituds de bonificació en la quota de l’Impost sobre Béns Immobles per construccions destinades a basses de reg.

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pels grups municipals PSOE, Ciutadans, Guanyem, Compromís i UEM de Restabliment de la subscripció obligatòria del Conveni especial de Seguretat Social dels cuidadors/res no professionals de persones en situació de dependència i l’ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de l’Estat.
4.2. Moció presentada pel grup municipal Compromís per Mutxamel per iniciar la obertura i visita de l’Hort de Ferraz, i La Torre de Les Paulines.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 23 d’abril de 2018
L’ALCALDE

 

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió