Ple 25/04/2019

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 25 d’abril de 2019 a les 9:30hores, en la Sala de Plens, d’acord amb este ORDE DEL DIA:

1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 4/2019, DE 28 DE MARÇ I NÚM. 5/2019, D’1 D’ABRIL.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1. Sol·licitud de reajustament d’anualitats en les actuacions del CEIP Manuel Antón. Pla Edificant.
3.1.2. Adhesió a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana als Premis Princesa d’Astúries.

3.2. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.2.1. Prescripció d’obligacions reconegudes i pagaments ordenats.
3.2.2. Expedient número 2019/017 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017, per suplements de crèdit.
3.2.3. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 2019/003.
3.2.4. Informe Tresoreria-Intervenció Llei Lluita contra la Morositat i Període Mitjà de Pagament a Proveïdors, Trimestre 1r-2019.

3.3. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.3.1. Aprovació convocatòria i bases “Ajudes a agricultors de la localitat de Mutxamel, anualitat 2019”.
3.3.2. Modificació Comanda a EMSUVIM SLU de les Obres pendents en el Sector Bonalba i Ampliació Bonalba Golf.

4. DESPATX EXTRAORDINARI.

5. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 18 d’abril de 2019
L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió