Ple 25/01/2018

Actes
Compartir

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per acelebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 25 de gener de 2018 a les 19:00 hores, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, en el Saló de Plens d’acordamb el següent,

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS Nº 2017/11 DE 30 DE NOVEMBRE, Nº 2017/13 DE 28 DE DESEMBRE I Nº 2017/14 DE 28 DE DESEMBRE.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. DESPATX EXTRAORDINARI.

4. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 22 de gener de 2018
L’ALCALDE

Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió