Bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, que es desenvolupen en l’ambit de la participació ciutadana i acció comunitària, durant l’any 2020

Any 2020 Bases (pdf) Sol·licitud Model Nº1 (pdf) Programa d’Activitats Model Nº2 (pdf) Memòria de Activitats Model Nº3 (pdf) Declaració Responsable Model Nº4 (pdf) Sol·licitud Pagament Únic o Fraccionat Nº5 (pdf)

» Llegir més

Bases específiques reguladores de subvencions per al finançament d’activitats d’utilitat pública i interés social, a desenvolupar en l’àmbit de la participació ciutadana i acció comunitària durant l’any 2019

Estes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, destinades a les entitats sense ànim de lucre o grups estables de Mutxamel per a ajudar a les despeses derivades dels projectes

» Llegir més
1 2