Reglaments

Normativa Municipal

En este apartado podrá conocer la relación de Reglamentos del Ajuntament de Mutxamel. R001 Reglament Orgànic Municipal R002 Reglament Especial Protocol, Honors i Distincions R003 Reglament Identidad Visual Corporativa R004 Reglament Policia Local R005 Reglament

» Llegir més

Ordenances Municipals

  O.M. Tinença animals potencialment perillosos O.M. Tinença i protección animals O.M. Prevenció de la contaminació acústica (protecció contra sorolls i vibracions) O.M. Aplicable para les definicions de la qualitat i característiques dels materials a utilitzar

» Llegir més

Ordenances Fiscals

Normativa Municipal

1.- O.F. Reguladora de l’impost sobre béns inmobles 2.-O.F. Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 3.- O.F. Reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 4.- O.F. Reguladora del impuesto sobre el incremento de valor

» Llegir més