Sol.licitud venda no sedentaria en mercats ocasionals

Compartir

S´estableixen els següents mercats ocasionals originades per motius de les festes locals:
-Mercat de Sant Antini Abat
-Mercat del Miracle de la LLàgrima
-Mercat de les Palmes
-Mercat de les festes de Moros i Cristians
-Mercat de Tots Sants

Document (pdf)

 

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ

1r Presentació de la sol.licitud, amb la documentació indicada a la instància, en el següent termini.

El termini per a la presentació de sol · licituds per als mercats ocasionals originats per motiu de les festes locals serà el següent:

·         Mercat de Sant Antoni Abad: Del 10 al 30 de novembre de l´any anterior.
·         Mercat del miracle de la llàgrima: Del 10 al 31 de gener.
·         Mercat de les palmes: Del 10 al 31 de març.
·         Mercat de moros i cristians. Del 10 al 31 de juliol.

·         Mercat de Tots Sants: Del 10 al 30 de setembre.

 

MERCAT OCASIONAL
DATA DEL MERCAT
OFERTA D´AUTORITZACIONS
PRODUCTES
AUTORITZATS
Mercat de Sant Antoni Abat
El Dissabte i diumenge posterior al 17 de gener.
15 autoritzacions per a paradetes entre 4 i 8 metres
Tots excepte fruites, verdures i hortalisses.
Mercat del Miracle de la Llàgrima
1 de Març
15 autoritzacions per a paradetes entre 4 i 8 metres
Tots excepte fruites, verdures i hortalisses.
Mercat de les Palmes
El dimecres anterior al Diumenge de Rams
15 autoritzacions per a paradetes de 4 metres.
Palma artesanal
Mercat de Moros i Cristians
Del 6 al 12 de setembre.
30 autoritzacions per a paradetes entre 4 i 8 metres
Tots excepte fruites, verdures i hortalisses.
Mercat de Tots Sants
Tres dies abans de l´1 de novembre
6 autoritzacions per a paradetes de 4 metres
Flors i plantes

2n Procediment de selecció: Si hi ha més sol · licituds que nombre d´autoritzacions / paradetes permesos per a aquest mercat. L´autorització s´atorgarà mitjançant concurrència competitiva d´acord amb l´aplicació del barem establit en l´ordenança i atenent a la documentació presentada i als mèrits acreditats.

Davant la possibilitat d´haver de baremar. Els sol.licitants han de presentar juntament amb la sol · licitud, la documentació acreditativa dels mèrits següents, a fi de la seva valoració en el procediment de selecció:

a) Que el sol · licitant tingui la nacionalitat d´un Estat membre de la Unió Europea: 1 punts.

b) L´experiència demostrada en l´exercici de la professió que asseguri la correcta prestació de l´activitat comercial, que podrà acreditar-se, entre d´altres maneres, mitjançant certificats emesos per altres ajuntaments on s´hagi exercit la venda o bé mitjançant certificats que acrediti estar donat d´ alta en l´impost d´activitats econòmiques en qualsevol dels epígrafs referents a la venda no sedentària: 3 punts.

c) La pertinença del sol · licitant a associacions de comerciants: 1 punt

d) Que el sol · licitant presenti un projecte d´instal · lacions desmontables adequades, funcional i estèticament, l´exercici de la venda: 1 punt.

e) Acreditació de formació específica mitjançant l´assistència a cursos o jornades relatius al desenvolupament de l´activitat comercial o la defensa i protecció dels drets dels consumidors en els quals hagin participat administracions públiques, universitats, cambres de comerç o altres
organismes oficials, o bé estiguin avalats pels mateixos: 1 punt.

f) Que el sol · licitant disposi algun distintiu de qualitat en matèria de comerç de venda no sedentària: 1 punt

g) L´adopció de compromisos de responsabilitat social i de defensa dels consumidors, com l´adhesió a la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat: 1 punt

i) Càrregues familiars: per cada persona a càrrec: 1 punt

j) Que el sol · licitant sigui aturat de llarga durada (més de 1 any): 1 punt.

En cas d´empat prevaldrà el criteri d´aturat de llarga durada. Si continua l´empat s´atendrà al criteri d´experiència demostrada. De persistir l´empat, es decidirà per sorteig.

• Els mèrits s´han d´acreditar mitjançant la presentació dels documents originals o degudament compulsats.

• Es crearà una llista de suplents, per ordre de puntuació, no inferior al 10% dels llocs a cobrir per tal que, en cas de renúncia o vacants, s´ofereixi als mateixos la possibilitat d´obtenir l´autorització per a la venda .

• En cas de les persones jurídiques (cooperatives, societats ..) es valoraran els mèrits del titular designat per exercir la venda.

El resultat de la baremació es publicarà al tauler d´anuncis i / oa la seu electrònica de l´Ajuntament.

3. Notificació als interessats que hagin resultat adjudicataris perquè es personin en l´Ajuntament a retirar l´autorització i el document acreditatiu que hauran d´exhibir en el lloc, havent d´aportar una fotografia de carnet de la persona titular i, si escau, de les persones assistents o col · laboradores.