Servici Wifi en dependències municipals

17/12/2015
Es comunica a tots els usuaris de la Biblioteca Municipal i del Conservatori Municipal de Música Rafael Rodríguez Albert que, en compliment del que establix la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i el Reial Decret 424/2005, de 15 d´abril, pel qual s´aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de servicis de comunicacions electròniques, el servici universal i la protecció dels usuaris, el servici wifi en les dependències municipals del Centre Social Polivalent, Casa Consistorial i Casa de Cultura, a partir del dia 31 de gener de 2016, es realitzarà per mitjà de l´autentificació dels usuaris. Per a això hauran de sol·licitar l´expedició de la credencial d´accés en el Registre General de l´Ajuntament de Mutxamel, que li serà remesa al correu electrònic indicat en la instància.

Vore Decret (pdf)

Sol.licitud (pdf)