Servici d’explotació del Bar Cafeteria i Cantina del Poliesportiu Municipal

Compartir

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques

Anunci licitació BOP

Últim dia de presentació de proposicions 5 de febrer de 2018

MESA DE CONTRACTACIÓ: dilluns 12 de febrero de 2018, a les 10:30 hores. Acte d’obertura de pliques en La Sala d’Actes de l’Ajuntament

Informació complementària:
El justificant del pagament previ de la taxa administrativa corresponent (26,44 euros), s’introduirà en el sobre A “Documentació Administrativa”.

– Per Resolució d’Alcaldia de data 23 de gener de 2018, es rectifica els errors de fet advertits en el Plec de Condicions Administratives , consistent en:
on diu
“2.- La documentació ressenyada als apartats a) a i) de la clàusula 4.4 del present plec.”
ha de dir
“2.- La documentació ressenyada en els apartats a) a h) de la clàusula 5.5 del present plec”

Acta Mesa de Contractació

Acord d’Adjudicació

Data de formalització del contracte: 9 d’abril de 2018