Protocols Municipals

En aquest apartat podrà conéixer la relació de protocols subscrits per l’Ajuntament de Mutxamel . PR001 Protocol Assetjament Entorn Laboral PR002 Protocol d’Actuació dels Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Mutxamel davant l’Acolliment de

» Llegir més

Plans Municipals

En este apartado podrá conocer la relación de planes suscritos por el Ajuntament de Mutxamel . PL001 Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals PL002 Pla Local de Cremes PL003 Pla Local d’infància i adolescència de

» Llegir més

Liquidació pressupost

imagen ajudes

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022   Liquidació Resumen por Capítols   Liquidació Pressupost d’Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultad pressupuestari   Remanent de Tresoreria   Informe d’Intervenció   Decret d’Aprobació   Certificat Acord Ple LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021   Liquidació

» Llegir més

Compte general

imagen ajudes

2021    Certificat Acord Ple    Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l’exercici   Resultat pressupuestari   Memòria   Remanent de Tresoreria   Expedient Administratiu (Informe Intervenció) 2020    Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria

» Llegir més

Pressupost 2023

icono presupuesto

Pressupost 2023 Memòria d’Alcaldía (pdf) Annex d’Inversions (pdf) Pla Anual de Subvencions (pdf) Estat del Deute (pdf) Resum del Pressupost (pdf) Pressupost d’Ingresos (pdf) Resum per Capítols del Pressupost de Gastos (pdf) Resum per Orgànica

» Llegir més
1 2 3